Поиск


Сортировать по:     
 
Выпуск Название
 
№ 4 (2016) ДАСЯГНЕННЕ ЛІТАРАТУРАЗНАЎЦАЎ Аннотация  похожие документы
М. У. Мікуліч
"... ISSN 0321-1649 (print) Поступила в редакцию 09.02.2016 Received 09.02.2016 М. У. Мікуліч Цэнтр ..."
 
№ 3 (2017) ПРАРОК АДРАДЖЭННЯ (Да 135-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы) Аннотация  похожие документы
У. В. Гніламедаў, М. У. Мікуліч
"... Купала Паступіў у рэдакцыю 11.04 2017 Received 11.04.2017 У. В. Гніламедаў, М. У. Мікуліч1 Цэнтр ..."
 
№ 2 (2014) Укрепление связей науки с сельскохозяйственным производством в БССР (1971-1985 гг.) Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
"... .891(476)(091) «1971/1985» М. У. сМЯХОВіЧ УМАЦАВАННЕ СУВЯЗЯЎ НАВУКІ З СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАЙ ..."
 
№ 3 (2016) ГІСТАРЫЯГРАФІЯ ГІСТОРЫІ СЕЛЬСКАЙ ГАСПАДАРКІ БЕЛАРУСІ: ЗДАБЫТКІ І ПРАБЛЕМЫ (1943–1991 гг.) Аннотация  похожие документы
М. У. СМЯХОВІЧ
"... )«1943–1991»:930.1 М. У. СМЯХОВІЧ1 гіСтаРЫЯгРафіЯ гіСтОРЫі СЕЛЬСКаЙ гаСПаДаРКі БЕЛаРуСі: ЗДаБЫтКі і ..."
 
№ 2 (2015) Міхаіл Паўлавіч Касцюк (Да 75-годдзя з дня нараджэння)  PDF (Rus)  похожие документы
, , , , , ,
"... Масцішчаўскай пачатковай школы, затым вучыўся ў Рэцямлянскай сямігодцы. У 1954 г. М. П. Касцюк паступіў у ..."
 
№ 3 (2015) Аляксандр Мікалаевіч Данілаў (Да 60-годдзя з дня нараджэння)  PDF (Rus)  похожие документы
, , , , , ,
"... суаўтарстве з А. М. Елсуковым); «Сацыялогія палітыкі» (2013, у суаўтарстве з Ж. М. Грышчанка), трох выданняў ..."
 
№ 4 (2015) Эмоцыя ў паэтычным тэксце: тэкстаўтваральны і сэнсаўтваральны патэнцыялы Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
"... .161.3’09–1’82.0 С. У. КАЛЯДКА1 ЭМОЦЫЯ Ў ПАЭТЫЧНЫМ ТЭКСЦЕ: ТЭКСТАЎТВАРАЛЬНЫ І СЭНСАЎТВАРАЛЬНЫ ПАТЭНЦЫЯЛЫ ..."
 
№ 3 (2016) ТВОРЧАСЦЬ СIМЯОНА ПОЛАЦКАГА Ў КАНТЭКСЦЕ ФIЛАСОФСКАЙ КУЛЬТУРЫ ЭПОХI БАРОКА Аннотация  похожие документы
У. К. ІГНАТАЎ
"... )Сiмяон Полацкi+130.2(091)«16» У. К. IГНАТАЎ тВОРЧаСЦЬ СIмЯОна ПОЛаЦКага Ў КантЭКСЦЕ фIЛаСОфСКаЙ ..."
 
№ 3 (2016) СУЧАСНАЯ БЕЛАРУСКАЯ ЖУРНАЛІСТЫКА І ПРАБЛЕМА КАНЦЭПТУАЛЬНА -ТЭРМІНАЛАГІЧНЫХ НАВАЦЫЙ Аннотация  похожие документы
Т. У. ПАДАЛЯК
"... ) Т. У. ПАДАЛЯК1 СуЧаСнаЯ БЕЛаРуСКаЯ ЖуРнаЛіСтЫКа і ПРаБЛЕма КанЦЭПтуаЛЬна-тЭРмінаЛагіЧнЫХ наВаЦЫЙ ..."
 
№ 3 (2017) ЯНКА КУПАЛА І ЯКУБ КОЛАС У «НАШАЙ НІВЕ» Аннотация  похожие документы
А. У. Унучак
"... ]. У сярэдзіне 1920-х гг. у Мінску выйшаў з друку «Беларуска-расійскі слоўнік», складзены М. Байковым ..."
 
№ 2 (2017) ПАЛІТЫЧНЫЯ ПАЗІЦЫІ ПЕРАДКАНВАКАЦЫЙНЫХ СОЙМІКАЎ ВКЛ У 1733 г. Аннотация  похожие документы
А. У. Мацук
"... . 41–52 41 ISSN 0321-1649 (print) УДК [94(476)+[323.311+342.5](476)(091)]„1733” Паступіў у рэдакцыю ..."
 
№ 1 (2014) Многовариантное истолкование антропного космологического принципа в контексте постнеклассического этапа развития науки Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Е. М. Бабосов
"... . М. БАБОСОВ МНОГОВАРИАНТНОЕ ИСТОЛКОВАНИЕ АНТРОПНОГО КОСМОЛОГИЧЕСКОГО ПРИНЦИПА В КОНТЕКСТЕ ..."
 
№ 2 (2014) Мотивация научной деятельности в современной Беларуси: социологический анализ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Э. М. Щурок
"... .947.5+316.344.3-053.6 Э. М. ЩУрОК МОТИВАЦИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ БЕЛАРУСИ ..."
 
№ 3 (2014) Реализация конституционных основ социальной политики Республики Беларусь в отраслевом законодательстве Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
С. М. Сивец
"... Prof. [Electronic resource] / OOO « YurSpektr». – Minsk, 2014. С. М. СИВЕц РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ..."
 
№ 3 (2014) Сцяпан Сцяпанавіч Лаўшук (Да 70-годдзя з дня нараджэння)  PDF (Rus)  похожие документы
"... пляценне гэтых засечак шмат у чым і стварае своеасаблівы сімвалічны культурна-духоўны код кожнай нацыі ..."
 
№ 4 (2014) Единство и современное разнообразие глиняной игрушки восточнославянских народов Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
И. М. Елатомцева
"... .749.476 (091) И. М. ЕлАТОМЦЕВА ЕДИНСТВО И СОВРЕМЕННОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ГЛИНЯНОЙ ИГРУШКИ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ ..."
 
№ 1 (2015) Аляксандр Іванавіч Лакотка (Да 60-годдзя з дня нараджэння)  PDF (Rus)  похожие документы
"... Гродзенскай вобласці ў сям’і настаўнікаў. У 1972 годзе паступіў у Беларускі політэхнічны інстытут на ..."
 
№ 2 (2015) Актуальные вопросы экономической теории и практики Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
М. В. Мясникович
"... (476) М. В. МЯСНИКОВИЧ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ Совет Республики ..."
 
№ 4 (2015) Формирование древнерусского христианского паломничества Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Д. М. Зайцев
"... .85(091) Д. М. ЗАЙЦЕВ1 ФОРМИРОВАНИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО ХРИСТИАНСКОГО ПАЛОМНИЧЕСТВА Белорусская ..."
 
№ 4 (2015) Месяц і зоркі ў народнай медыцыне беларусаў Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
"... невычарпальным у сваім адвечным абнаўленні і адраджэнні» © Алексенка Д. М., 2015 69 [20, c. 298–299]. Да ..."
 
№ 3 (2015) Религиозный фактор в современных политических процессах (обзор диссертаций за 2004-2014 гг.) Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
С. М. Алейникова
"... . М. АЛЕЙНИКОВА РЕЛИГИОЗНЫЙ ФАКТОР В СОВРЕМЕННЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ (ОБЗОР ДИССЕРТАЦИЙ ЗА 2004 ..."
 
№ 3 (2015) Да праблемы класіфікацыі вуснай няказкавай прозы  PDF (Rus)  похожие документы
"... , У. Я. Пропа, А. І. Нікіфарава, Ю. М. Са- калова, А. А. Місюрава і інш.) і да канца ХХ ст. (канцэпцыі ..."
 
№ 3 (2016) СУЧАСНАЯ МАНУМЕНТАЛЬНАЯ СК УЛЬПТУРА ПОМНІКАЎ І МЕМАРЫЯЛАЎ ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ Аннотация  похожие документы
М. П. ЧАЙКО
"... . Скульптурная кампазіцыя размяшчаецца на гранітным подыуме (вышэй за 1 м) і з’яўляецца галоўным элементам у ..."
 
№ 4 (2016) ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННОГО МУСУЛЬМАНСКОГО ПАЛОМНИЧЕСТВА Аннотация  похожие документы
Д. М. Зайцев
"... .07.2016 Д. М. Зайцев Белорусская государственная академия связи, Минск, Республика Беларусь ОСОБЕННОСТИ ..."
 
№ 3 (2017) ФИЛОСОФСКАЯ ДОКТРИНА ФРАНЦИСКА СКОРИНЫ – РОДОНАЧАЛЬНИКА РЕНЕССАНСА В БЕЛАРУСИ Аннотация  похожие документы
Е. М. Бабосов
"... . Я. Галенчанка. – Мінск, 1993. 4. Конан, У. М. Беларуская мастацкая культура эпохі Сярэдневякоўя і ..."
 
№ 1 (2017) ОЦЕНКА НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА В. О. КЛЮЧЕВСКОГО В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XXI ВЕКА Аннотация  похожие документы
М. И. Матюшевская
"... . 55–61 55 ISSN 0321-1649 (print) УДК 930.1 Поступила в редакцию 08.09.2015 Received 08.09.2015 м ..."
 
№ 1 (2017) ГЕНЕЗІС БЕЛАРУСКАЙ АПОВЕСЦІ ХХ СТАГОДДЗЯ Аннотация  похожие документы
I. М. Шаладонаў
"... ”, осуществленному в статье «“В полесской глуши” как новый этап белорусской художественной прозы» литературоведом М ..."
 
№ 3 (2017) РОЛЯ Ф. СКАРЫНЫ Ў РАЗВІЦЦІ СЛОЎНІКАВАГА СКЛАДУ СТАРАБЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРНА-ПІСЬМОВАЙ МОВЫ Аннотация  похожие документы
А. М. Булыка
"... . 57–67 57 ISSN 1024-5928 (print) МОВАЗНАЎСТВА LINGUISTICS УДК 811.161.3’373 Паступіў у рэдакцыю 28 ..."
 
№ 4 (2016) УВАГА ДА САМЫХ СТАРАЖЫТНЫХ ЭПОХ Аннотация  похожие документы
М. П. Касцюк
"... .05.2016 М. П. Касцюк Інстытут гісторыі НАН Беларусі, Мінск, Рэспубліка Беларусь УВАГА ДА САМЫХ СТАРАЖЫТНЫХ ..."
 
№ 3 (2017) ЯКУБ КОЛАС: НАЦЫЯНАЛЬНАЯ КЛАСІКА Ў БЕЛАРУСКАЙ І СУСВЕТНАЙ ЛІТАРАТУРЫ (Да 135-годдзя з дня нараджэння Якуба Коласа) Аннотация  похожие документы
М. А. Тычына
"... еўрапейскіх літаратур: Дантэ – у Італіі, Шэкспірам – © Тычына М. А., 2017 104 Весці Нацыянальнай акадэміі ..."
 
№ 2 (2017) ДЗЕЙНАСЦЬ КАМІСІІ ПА АЦЭНЦЫ СТРАТ, НАНЕСЕНЫХ ЭКАНОМІЦЫ БССР ПОЛЬСКАЙ АРМІЯЙ І АКУПАЦЫЙНЫМІ ЎЛАДАМІ Аннотация  похожие документы
В. М. Бароўская
"... 0321-1649 (print) ГІСТОРЫЯ HISTORY УДК 327(476:4-470)”1922” Паступіў у рэдакцыю 13.10.2015 Received ..."
 
№ 1 (2014) Ордена Дружбы народов Институт литературы имени Янки Купалы (1931-2008 гг.) Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
М. И. Мушинский, М. А. Тычина, С. Л. Гаранин
"... прыйшлі здольныя маладыя даследчыкі П. В. Васючэнка, М. У. Мікуліч, А. Мельнікаў, І. В. Са- вер чанка, Г ..."
 
№ 3 (2014) Демографическое измерение миграционных процессов в Беларуси Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
М. И. Артюхин, С. А. Пушкевич
"... .74(476) М. И. арТЮхИН, С. а. ПУшКЕВИч ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В БЕЛАРУСИ ..."
 
№ 2 (2017) КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС В БЕЛАРУСИ (ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ) Аннотация  похожие документы
Г. А. Василевич, М. Ф. Чудаков
"... назвать “Кароткі нарыс гісторыі Беларусі” У. М. Игнатовского [20] и брошюру М. В. Довнар-Запольского ..."
 
№ 1 (2017) ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА Аннотация  похожие документы
Г. А. Василевич, Т. М. Киселёва
"... .11.2016 г. а. Василевич, т. м. Киселёва Белорусский государственный университет, Минск, Республика Беларусь ..."
 
№ 2 (2014) Правовая политика Республики Беларусь: современное состояние и стратегия развития Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
С. А. Калинин, В. И. Павлов, С. М. Сивец
"... (476) с. А. КАЛинин1, В. и. пАВЛОВ2, с. М. сиВеЦ2 ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ..."
 
№ 4 (2014) Уладзімір Кірылавіч Саўчанка (Да 75-годдзя з дня нараджэння)  PDF (Rus)  похожие документы
, , , , ,
"... навук, прафесара Уладзіміра Кірылавіча Саўчанкі, які ўнёс вялікі ўклад у распрацоўку праблем геномі ..."
 
1 - 37 из 37 результатов

Советы по поиску:

  • Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
  • Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
  • По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
  • Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
  • Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
  • Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
  • Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
  • Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)ISSN 1024-5928 (Print)