Preview

Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия гуманитарных наук

Расширенный поиск

Поиск


Сортировать по:     
 
Выпуск Название
 
№ 3 (2016) ТВОРЧАСЦЬ СIМЯОНА ПОЛАЦКАГА Ў КАНТЭКСЦЕ ФIЛАСОФСКАЙ КУЛЬТУРЫ ЭПОХI БАРОКА Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
У. К. ІГНАТАЎ
 
№ 3 (2017) ПРАРОК АДРАДЖЭННЯ (Да 135-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы) Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
У. В. Гніламедаў, М. У. Мікуліч
 
№ 3 (2015) Аляксандр Мікалаевіч Данілаў (Да 60-годдзя з дня нараджэння)  PDF (Rus)  похожие документы
, , , , , ,
 
№ 2 (2016) РАТНЫ, ПРАЦОЎНЫ, ДУХОЎНЫ ПОДЗВІГ БЕЛАРУСКАГА НАРОДА Ў ГАДЫ ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ: НОВЫЯ ЗДАБЫТКІ АЙЧЫННАЙ ГІСТАРЫЯГРАФІІ Аннотация  похожие документы
У. В. Здановіч
 
№ 3 (2016) СУЧАСНАЯ БЕЛАРУСКАЯ ЖУРНАЛІСТЫКА І ПРАБЛЕМА КАНЦЭПТУАЛЬНА -ТЭРМІНАЛАГІЧНЫХ НАВАЦЫЙ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Т. У. ПАДАЛЯК
 
№ 3 (2016) ГІСТАРЫЯГРАФІЯ ГІСТОРЫІ СЕЛЬСКАЙ ГАСПАДАРКІ БЕЛАРУСІ: ЗДАБЫТКІ І ПРАБЛЕМЫ (1943–1991 гг.) Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
М. У. СМЯХОВІЧ
 
№ 4 (2016) ДАСЯГНЕННЕ ЛІТАРАТУРАЗНАЎЦАЎ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
М. У. Мікуліч
 
№ 2 (2017) ПАЛІТЫЧНЫЯ ПАЗІЦЫІ ПЕРАДКАНВАКАЦЫЙНЫХ СОЙМІКАЎ ВКЛ У 1733 г. Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. У. Мацук
"... брестская шляхта специально для урегулирования этого вопроса выслала своих послов к примасу Теодору ..."
 
№ 3 (2017) ЯНКА КУПАЛА І ЯКУБ КОЛАС У «НАШАЙ НІВЕ» Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. У. Унучак
"... газеты «Наша Нива». Автор пришел к выводу, что главным мотивом творчества обоих литераторов в этот период ..."
 
Том 63, № 2 (2018) НОВЫ НАПРАМАК У БЕЛАРУСКІМ ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВЕ Аннотация  похожие документы
М. У. Мікуліч
 
Том 63, № 3 (2018) СЮЖЭТ, ФАБУЛА, КАМПАЗІЦЫЯ Ў ЭМАТЫЎНЫМ ТЭКСЦЕ ПАЭЗІІ Аннотация  похожие документы
С. У. Калядка
 
Том 64, № 1 (2019) Фінансава-арганізацыйнае забеспячэнне дзейнасці павятовых соймікаў ВКЛ 1756–1757 гг.: новыя крыніцы Аннотация  похожие документы
А. У. Мацук
 
№ 2 (2014) Укрепление связей науки с сельскохозяйственным производством в БССР (1971-1985 гг.) Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
"... невосприимчива к внедрению результатов научных исследований в производство, этому препятствовал жесткий подход к ..."
 
№ 4 (2015) Эмоцыя ў паэтычным тэксце: тэкстаўтваральны і сэнсаўтваральны патэнцыялы Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
 
№ 2 (2016) ПАЗІЦЫЯ ШЛЯХТЫ БРЭСЦКАГА ВАЯВОДСТВА Ў ПЫТАННІ КАРАЛЕЎСКІХ ВЫБАРАЎ У РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ У 1733 г. Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. У. Мацук
 
№ 2 (2016) УЯЎЛЕННІ СФЕРЫ НАРОДНАЙ ВЕТЭРЫНАРЫІ ЯК ПРАДМЕТ ФАЛЬКЛАРЫСТЫЧНАГА ДАСЛЕДАВАННЯ: АНАЛІЗ АЙЧЫННАЙ ГІСТАРЫЯГРАФІІ Аннотация  похожие документы
А. У. Шрубок
 
№ 2 (2016) ЭМОЦЫЯ Ў ПАЭТЫЧНЫМ ТЭКСЦЕ: ПЛАНЫ ЗМЕСТУ І ВЫРАЖЭННЯ Аннотация  похожие документы
С. У. Калядка
 
№ 2 (2016) АГУЛЬНЫЯ ТЭНДЭНЦЫІ Ў БЕЛАРУСКАЙ ГУМАРЫСТЫЧНАЙ ПАЭЗІІ ХІХ СТАГОДДЗЯ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. У. Нанас
"... диалогическая форма повествования с тенденцией к прозаизации; обращение к образу повествователя-крестьянина и ..."
 
Том 64, № 1 (2019) Эмоцыя і пачуццё як паняцці літаратурнага аналізу паэтычнага твора Аннотация  похожие документы
С. У. Калядка
 
Том 64, № 2 (2019) Вялікая Айчынная вайна ў святле новых гістарычных крыніц Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
У. В. Здановіч
 
Том 64, № 3 (2019) Асаблiвасцi патрыярхальнага грамадства i ix уплыу на становiшча мужчын Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Д. У. Сталяроу
 
Том 63, № 4 (2018) Набыткі і перспектывы акадэмічнага мовазнаўства Аннотация  похожие документы
І. Л. Капылоў, В. У. Міцкевіч
 
№ 2 (2015) Міхаіл Паўлавіч Касцюк (Да 75-годдзя з дня нараджэння)  PDF (Rus)  похожие документы
, , , , , ,
 
Том 65, № 4 (2020) Захаваем беларускую мову – захаваем беларускую душу Аннотация  похожие документы
В. Г. Гусаков, А. А. Коваленя
 
№ 4 (2017) ІНТЭЛЕКТУАЛЬНАЯ АСОБА Ў СУЧАСНАЙ САЦЫЯЛЬНАЙ ПРАСТОРЫ Аннотация  похожие документы
К. И. Стаселько
"... приходит к выводу, что в социальном пространстве интеллектуал является тем социальным агентом, который ..."
 
Том 63, № 2 (2018) ПАЛЯВЫЯ АРХЕАГРАФІЧНЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ: МЕТОДЫКА І АСАБЛІВАСЦІ ПРАВЯДЗЕННЯ Аннотация  похожие документы
К. В. Сыцько
 
№ 4 (2014) Человек и устойчивость биосферы Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
В. К. Савченко
 
№ 1 (2016) Биобанки, геномная ДНК и биоэтика Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
В. К. Савченко
"... ДНК к диалогу врач-пациент могут подключаться третьи стороны. Развитие информационных технологий ..."
 
№ 4 (2015) Розначытанні ў Баркулабаўскім зборніку і Слуцкім летапісе Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
 
№ 3 (2015) Происхождение и эволюция генома человека Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
В. К. Савченко
 
Том 65, № 3 (2020) Негативные аспекты стиля аналитической философии Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
И. К. Ставровский
"... идеям Г. В. Лейбница, который первым хотел свести решение философских проблем к формальным процедурам ..."
 
Том 65, № 3 (2020) Дынаміка лексікаграфічнай падачы і практычнага ўжывання асабовых назоўнікаў з суфіксам ­ц(а) Аннотация  похожие документы
Е. Д Гончаренко
 
1 - 32 из 32 результатов

Советы по поиску:

  • Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
  • Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
  • По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
  • Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
  • Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
  • Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
  • Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
  • Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)