Preview

Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия гуманитарных наук

Расширенный поиск

Поиск


Сортировать по:     
 
Выпуск Название
 
Том 64, № 2 (2019) Исторический опыт кадровой политики и кадровой работы (1960–1980-е гг.) Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
В. А. Бобков
"... over the 1960 to 1980 period are revealed. Seminars of advanced experience, mentoring, scientific ..."
 
Том 65, № 3 (2020) Вышэйшыя навучальныя ўстановы беларуска-літоўскіх губерняў у сістэме навуковай атэстацыі і падрыхтоўкі навуковых кадраў Расійскай імперыі (ХІХ – пачатак ХХ ст.) Аннотация  похожие документы
Н. Е. Новик
"... Academy, Vilnia Roman Catholic Academy. The training of scientific personnel in the natural sciences ..."
 
Том 63, № 2 (2018) ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ КАДРОВ: СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
И. И. Ганчеренок
"... развития Института подготовки научных кадров НАН Беларуси как учреждения высшего образования ..."
 
№ 4 (2016) ТЕОРИЯ ЧИСТОГО ИСКУССТВА В ВОСПРИЯТИИ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ КОНЦА 1980-х гг. Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Т. В. Данилович
"... at the turn of the 1980s – 1990s on the essence of the Pure Art theory and its significance have been revealed. ..."
 
Том 64, № 1 (2019) Эмоцыя і пачуццё як паняцці літаратурнага аналізу паэтычнага твора Аннотация  похожие документы
С. У. Калядка
"... of interaction of emotions and feelings in the author’s experience. In our study, we position the indivisibility ..."
 
Том 65, № 1 (2020) Гісторыя Заходняй Беларусі (1921–1939 гг.) у айчыннай гістарыяграфіі 50–80-х гг. ХХ ст. Аннотация  похожие документы
А. А. Савіч
"... national historiography in 1950s–1980s of the socio­cultural history of Western Belarus in 1921–1939 ..."
 
Том 64, № 4 (2019) Дзейнасць савецкіх устаноў па вывучэнні фальклору Вялікай Айчыннай вайны (1941–1960 гг.) Аннотация  похожие документы
Н. А. Гулак
"... of expeditional and other gathering activities in 1941-1960. The author’s attention is focused on the collections ..."
 
Том 63, № 1 (2018) ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ БЕЛОРУСОВ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Н. Ф. Денисова, Н. М. Бровчук
"... events among three generations of Belarusians are addressed: those born in 1960 and earlier, born between ..."
 
Том 65, № 1 (2020) Роля правазнаўцаў у выпрацоўцы беларускай юрыдычнай тэрміналогіі (1920–1930-­я гг.) Аннотация  похожие документы
Г. І. Кулеш
"... of Belarus, and legal specialists invited to work in the BSSR because of the lack of their own personnel ..."
 
№ 4 (2014) Основные результаты палеоантропологических исследований в Беларуси Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
В. А. Шипилло
"... on the territory of Belarus since 1960-s. The core of this research is the anthropological material, got ..."
 
№ 4 (2015) Замовы ў паказальніках: вопыт маскоўскіх фалькларыстаў  PDF (Rus)  похожие документы
 
Том 63, № 3 (2018) КАК Я ПОНИМАЮ КУЛЬТУРОЛОГИЮ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
В. А. Салеев
 
№ 3 (2014) О наказании в виде смертной казни: Республика Беларусь и европейский опыт Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Г. А. Василевич, Э. А. Саркисова
 
Том 65, № 4 (2020) Великое Княжество Литовское: опыт институциональных трансплантаций Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
П. А. Барахвостов
 
Том 63, № 4 (2018) Інстытут гісторыі НАН Беларусі: дасягненні і перспектывы Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
В. В. Даніловіч, В. Л. Лакіза
 
Том 64, № 2 (2019) Подготовка офицеров оперативно-тактического уровня для вооруженных сил Республики Беларусь (1995–2015 гг.) Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
С. А. Савик
"... кадров с высшим военным образованием была обусловлена как экономическими, так и политическими причина- ми ..."
 
Том 65, № 3 (2020) Эга­-дакументы як крыніцы па гісторыі беларускага нацыянальнага руху ў міжваеннай Заходняй Беларусі Аннотация  похожие документы
А. С. Горный
"... of this term and its use in foreign historical science in the 1980–1990s is analyzed. The author of the article ..."
 
№ 2 (2016) УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
В. А. Колотухин
"... and micro levels, covering legislative, institutional and financial and personnel components.   ..."
 
№ 4 (2017) ТРАДИЦИОНАЛИЗМ КАК КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ОСНОВАНИЕ ДИАЛОГА ЦЕРКВИ И ГОСУДАРСТВА В ПРАВОСЛАВНОМ МИРЕ (ОПЫТ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ) Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Н. С. Щёкин
"... the social experience of interaction between the church and the state.  ..."
 
№ 2 (2016) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПУТЬ ОДАРЕННОЙ МОЛОДЕЖИ КАК КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Н. Ф. Денисова
"... научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации. В качестве критерия оценки предлагается анализ ..."
 
№ 2 (2014) Мотивация научной деятельности в современной Беларуси: социологический анализ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Э. М. Щурок
"... of researches could be used for improvement of personnel policy in the scientific sphere. Moreover they could ..."
 
№ 2 (2017) ТАНЕЦ БУТА: АСНОЎНЫЯ ПРЫНЦЫПЫ І ІХ АСЭНСАВАННЕ Ў СУЧАСНЫМ БЕЛАРУСКІМ ПЛАСТЫЧНЫМ ТЭАТРЫ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Д. С. Скачкоў
"... Butoh is an avant-garde dance style that originated in Japan in the early 1960s in the performances ..."
 
Том 65, № 4 (2020) Захаваем беларускую мову – захаваем беларускую душу Аннотация  похожие документы
В. Г. Гусаков, А. А. Коваленя
"... important means of transmitting socio­historical experience, the formation of national culture, traditions ..."
 
№ 4 (2016) АД ПЛАНА ДА РЫНКУ: ПАЧАТАК ТРАНСФАРМАЦЫІ ЭКАНОМІКІ БЕЛАРУСІ Ў ГАДЫ ПАЛІТЫКІ ПЕРАБУДОВЫ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
П. А. Жылінскі
"... , особенности и характерные черты перестроечных преобразований в Беларуси. Именно во второй половине 1980-х гг ..."
 
№ 2 (2017) КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС В БЕЛАРУСИ (ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ) Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Г. А. Василевич, М. Ф. Чудаков
"... of Belarus as an independent state emerged in the late 1980s. That period was marked by the beginning ..."
 
Том 65, № 4 (2020) Научно­-организационная деятельность сотрудников Института истории Академии наук БССР (1929–1941 гг.) Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
В. А. Белозорович
"... . The influence of the socio­political situation on the change in the organizational structure and personnel ..."
 
Том 64, № 3 (2019) Генезис государственных закупок в Республике Беларусь Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Ю. В. Ильина, В. В. Савчин
"... procurement of certain member countries of the WTO and analyzes the international experience of protectionism ..."
 
№ 2 (2017) СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. А. Кляр
"... and moral component, taking into account the specifics of different levels of personnel capacity ..."
 
№ 2 (2017) ДЗЕЙНАСЦЬ КАМІСІІ ПА АЦЭНЦЫ СТРАТ, НАНЕСЕНЫХ ЭКАНОМІЦЫ БССР ПОЛЬСКАЙ АРМІЯЙ І АКУПАЦЫЙНЫМІ ЎЛАДАМІ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
В. М. Бароўская
"... personnel and was limited in time and capacity. The total damages to the Republic amounted to 9 ..."
 
№ 3 (2015) Оплата труда в колхозах и совхозах БССР (1944 - 1985 гг.) Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Н. В. Смехович
"... of collective farmers was a group of administrative personnel representatives including chairmen and chief ..."
 
№ 3 (2016) САЦЫЯЛОГІЯ ЛІТАРАТУРЫ Ў БЕЛАРУСКІМ ДЫСКУРСЕ ПАЧАТКУ ХХІ СТАГОДДЗЯ: СТАН І ПЕРСПЕКТЫВЫ РАЗВІЦЦЯ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
І. Л. ШАЎЛЯКОВА-БАРЗЕНКА
"... of spontaneous intraliterary discussions. Practical experience in the sphere of sociology of literature was saved ..."
 
№ 3 (2016) ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
С. Ю. СОЛОДОВНИКОВ, Ю. В. МЕЛЕШКО
"... In this article, taking into account historical experience, main features of the development ..."
 
№ 1 (2015) Проблемы правопонимания и законодательного регулирования дисциплины труда Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
О. Н. Людвикевич
"... of maintenance of work discipline of workers. Taking into account the newest legislation and foreign experience ..."
 
№ 3 (2015) Медицинский кластер как фактор развития экспорта услуг Республики Беларусь Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Е. А. Милашевич
"... experience, the author of the article proposes a mechanism for the creation of a medical cluster ..."
 
Том 65, № 1 (2020) Старообрядчество в Беларуси и странах ближнего зарубежья: этапы исследования и методологические подходы Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. С. Цмыг
"... , Poland, Lithuania and Ukraine and main methodological strategies. The article notes the experience ..."
 
№ 3 (2015) Военно-учебные заведения на территории Белорусской ССР в 1918-1941 гг. Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
С. Г. Лютко, В. И. Шатько
"... From the point of view of historical experience the actual challenges are both the development ..."
 
Том 65, № 4 (2020) Катэгорыя прасторы ў гуманітарным дыскурсе Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Ж. С. Шаладонова
"... experience of mankind are traced. The stable tendency of filling with culturally determined attributes ..."
 
№ 1 (2016) Видовая структура военно-исторических экспозиций в музеях Беларуси (1949-2014 гг.) Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
И. В. Горбунов
"... experience to create experiential museums. These unilateral views on the specific structure of the military ..."
 
№ 1 (2017) МОЛАДЗЬ У ІНДУСТРЫЯЛЬНЫМ БУДАЎНІЦТВЕ БССР (1928–1939 ГГ.) Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
В. В. Даніловіч
"... the historical experience of the younger generation’s activities is essential to develop an effective ..."
 
№ 1 (2017) ПРИЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО ИСКУССТВА В ЖИВОПИСИ КИТАЯ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Е. В. Артёмова
"... but whether it is loyal to the inner truth of life and to the deepest roots of human experience ..."
 
Том 63, № 1 (2018) ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ В ЖИВОПИСИ КИТАЯ 1990-х – НАЧАЛА 2000-х гг Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Е. В. Артёмова
"... Resting on European and world experience of expressing an idea of an artwork, Chinese artists ..."
 
№ 2 (2015) Словарь живого белорусского языка: теоретико-методологические аспекты составления Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
И. В. Галузо
"... of Belarusian linguists which rethinking and reworking experience of other Slavic counterparts offered their own ..."
 
Том 65, № 3 (2020) Роль органов губернской администрации в разрешении социальных проб­лем населения белорусских губерний (1861–1914 гг.) Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Н. С. Моторова
"... the financing of the rural­medical part and partly public charity. However, the experience of the activities ..."
 
Том 65, № 3 (2020) А. Ф. Ковалёв – белорусский художник, скульптор, дизайнер, педагог Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
И. В. Горбунов
"... his long career he transferred knowledge and a huge professional experience to more than one ..."
 
Том 65, № 3 (2020) Актуальные направления развития местного самоуправления в Республике Беларусь в контексте Европейской хартии местного самоуправления Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Г. А. Василевич
"... modern state is influenced by the norms of international documents, foreign experience, the study ..."
 
№ 4 (2014) «Новая аграрная политика» в СССР и ее особенности в БССР: основные направления (1986-1991 гг.) Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Н. В. Смехович
"... -financing, was contradictory. There wasn't any experience of proceedings based on the rental organization ..."
 
1 - 46 из 46 результатов

Советы по поиску:

  • Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
  • Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
  • По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
  • Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
  • Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
  • Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
  • Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
  • Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)