Preview

Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия гуманитарных наук

Расширенный поиск

Поиск


Сортировать по:     
 
Выпуск Название
 
№ 4 (2015) Эмоцыя ў паэтычным тэксце: тэкстаўтваральны і сэнсаўтваральны патэнцыялы Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
"... . Such potentials of emotions as textual and semantic ones have been considered as a literary studied definitions. ..."
 
Том 64, № 1 (2019) Эмоцыя і пачуццё як паняцці літаратурнага аналізу паэтычнага твора Аннотация  похожие документы
С. У. Калядка
"... of experiencing emotions and feelings in a poetic work are the moods, affects, passions of the lyric hero. ..."
 
№ 2 (2016) ЭМОЦЫЯ Ў ПАЭТЫЧНЫМ ТЭКСЦЕ: ПЛАНЫ ЗМЕСТУ І ВЫРАЖЭННЯ Аннотация  похожие документы
С. У. Калядка
"... In the article, the author discusses how to implement the emotions through the planes of content ..."
 
Том 63, № 3 (2018) СЮЖЭТ, ФАБУЛА, КАМПАЗІЦЫЯ Ў ЭМАТЫЎНЫМ ТЭКСЦЕ ПАЭЗІІ Аннотация  похожие документы
С. У. Калядка
"... of a plot. Emotions are a part of poetic text, emotions determine its emotionality and serve as material ..."
 
№ 4 (2014) Синергетика поэтического произведения Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Т. А. Олешкевич
"... into the poetic work. The author defines such main ideas of synergy as complex nonlinear system, fluctuation ..."
 
Том 63, № 2 (2018) РЭДУПЛІКАЦЫЯ Ў СУЧАСНЫМ БЕЛАРУСКІМ ДЫЯЛЕКТНЫМ МАЎЛЕННІ: АСАБЛІВАСЦІ МОЎНАЙ РЭАЛІЗАЦЫІ І СЕМАНТЫКІ Аннотация  похожие документы
Ю. В. Маліцкі
"... of language forms, updating the semantic modifications of lexical units. The article is devoted ..."
 
Том 65, № 4 (2020) Катэгорыя прасторы ў гуманітарным дыскурсе Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Ж. С. Шаладонова
"... potential of spatial images for the study of the structure, semantics, stylistics and poetics of literary ..."
 
№ 1 (2014) Стиль в соотношениях с другими категориями поэтики литературы Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Е. А. Городницкий
"... interaction with other categories of poetics of the literature such as genre and artistic literature works ..."
 
№ 1 (2016) Лексико-семантические поля «цвет» и «колер» в русском и белорусском языках: особенности структуры и состава Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
И. В. Елынцева
"... Article is devoted to consideration of semantic fields of color structural organization ..."
 
Том 64, № 4 (2019) Паэтычная парадыгма ХІХ стагоддзя і метрычны рэпертуар вершаваных твораў Янкі Лучыны Аннотация  похожие документы
В. В. Круглова
 
Том 65, № 4 (2020) Літаратурны канон у паэтычнай спадчыне Максіма Багдановіча: генеалогія, рэцэпцыя, семіёзіс Аннотация  похожие документы
В. А. Максимович
"... in the poetic canon of Maksim Bogdanovich became an important part of spiritual dimension, cultural integration ..."
 
№ 1 (2017) СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АДЪЕКТИВНЫХ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИХ ГРУПП КОЛОРАТИВОВ РУССКОГО И БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКОВ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
И. В. Елынцева
"... The article is devoted to studying structural organization features of adjectival lexical semantic ..."
 
№ 3 (2014) Семантическая деривация в субстандарте: семасиологический и ономасиологический аспекты Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. Н. Лундышева
"... -standard system replenishment. It has been found that some lexical and semantic properties of literary ..."
 
№ 1 (2017) ГЕНЕЗІС БЕЛАРУСКАЙ АПОВЕСЦІ ХХ СТАГОДДЗЯ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
I. М. Шаладонаў
"... and justified way to comprehending the theory, poetics and aesthetics of the fictional discourse. Special ..."
 
№ 4 (2016) ЛІНГВІСТЫЧНЫ СТАТУС КАТЭГОРЫІ ПЭЎНАСЦІ/НЯПЭЎНАСЦІ Ў БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. А. Ларыёнава
"... with articles. And this category is semantic, functional-semantic, conceptual, contextual and referential ..."
 
№ 2 (2014) Структура лексико-семантического поля «транспортные средства» в английском языке Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
В. В. Криворот
"... -semantic field «Vehicles» in the English language. Studies of 385 lexical units chosen from «Cambridge ..."
 
№ 2 (2017) ТАНЕЦ БУТА: АСНОЎНЫЯ ПРЫНЦЫПЫ І ІХ АСЭНСАВАННЕ Ў СУЧАСНЫМ БЕЛАРУСКІМ ПЛАСТЫЧНЫМ ТЭАТРЫ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Д. С. Скачкоў
"... of dance as an illustration of music, emotion, and image. Butoh breaks canons and traditions of dramatic ..."
 
№ 2 (2016) ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РУССКОГО И БЕЛОРУССКОГО ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ «ПОГОДА» И «НАДВОР’Е» С ДРУГИМИ ПОЛЯМИ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
О. Г. Ванкевич
 
№ 4 (2015) Языковая игра в номинации внутригородских объектов Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Е. В. Тихоненко
 
№ 2 (2017) СЕМІЯТЫЧНЫЯ АСАБЛІВАСЦІ ТАПОНІМАЎ: СІГМАТЫКА-ПРАГМАТЫЧНЫ ПОГЛЯД Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. I. Копач
"... on the explanatory track. The stages of studying various aspects of place names (syntactics, semantics ..."
 
№ 4 (2017) ТЕКСТООБРАЗУЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ КАТЕГОРИИ ОБОБЩЕНИЯ В НАУЧНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Н. В. Зиневич
"... a distinct semantic background, can find versatile ways of its formal manifestation, which have been ..."
 
Том 63, № 1 (2018) ВИД ГЛАГОЛА И СПОСОБЫ ГЛАГОЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ В РУССКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Е. В. Алимпиева
"... as the main components of the functional-semantic field of aspectuality as a single basis for comparing non ..."
 
Том 64, № 4 (2019) Словообразовательная пара: теория и практика лексикографирования Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. В. Никитевич
"... appears to be relevant: how different is the semantic content of derivational pairs in certain subsystems ..."
 
Том 64, № 4 (2019) Семья как коммуникативно-личностное пространство во французской и белорусской лингвокультурах Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Е. А. Гапанович
 
Том 66, № 1 (2021) Чалавек – прастора – тэкст: стратэгіі духоўна-творчага ўзаемадзеяння Аннотация  похожие документы
Ж. С. Шаладонова
"... relations with reality, its deep semantic content. ..."
 
Том 64, № 2 (2019) Праблема сінтаксічнай непаўнаты ў кітайскім мовазнаўстве Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Шоу Цзяжуй
"... , formal, psychological, structural, semantic, functional. The criteria for syntactic incompleteness ..."
 
№ 2 (2017) ГЕРМЕНЕЎТЫКА ЖАНРУ ФІЛАСОФСКАЙ ЛІРЫКІ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. С. Панфілава
"... of such categories of the literature poetics as genre, style and artistic technique. In modern literary studies which ..."
 
№ 1 (2016) Литературное наследие Коттона Мэзера Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. Л. Церковский
"... . Poetics special features of a prominent representative of New England literature XVII-XVIII Cotton Mather ..."
 
№ 2 (2014) Художественные произведения о библейских событиях: предпосылки возникновения, особенности рецепции и жанровая природа Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
"... semantic content have been described. Embodiment specifics of the biblical poetry in frames of artistic ..."
 
№ 4 (2014) Инновации-омонимы в зоне белорусско-польского ареального взаимодействия Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Н. А. Снигирёва
"... , structural-semantic, etymological data about Polish areal innovations with Belarusian as well as other Slavic ..."
 
№ 1 (2015) "Мифопоэтическая этиология" камня в белорусском фольклоре Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
И. А. Швед
"... in space. There held a historical-genetic and functional-semantic analysis of cosmogonic legends ..."
 
Том 63, № 2 (2018) МАСТАЦКАЯ АНТРАПАЛОГІЯ Ў БЕЛАРУСКАЙ ПРОЗЕ ПЕРШАЙ ТРЭЦІ ХХ СТАГОДДЗЯ: ВОБРАЗЫ І ПАНЯЦЦІ Аннотация  похожие документы
А. І. Белая
"... considers their psychological and mental dominants, peculiarities of the ideas and poetics. It centers ..."
 
Том 65, № 4 (2020) Научный дискурс в аспекте взаимодействия категорий модуса и модальности Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Н. В. Зиневич
"... -semantic category, with modus assuming communicative-pragmatic dimensions. It has been revealed ..."
 
Том 66, № 1 (2021) Беларускія замовы ў еўрапейскай перспектыве: матыў трох дзеваў-памочніц Аннотация  похожие документы
Т. В. Володина
"... complexes and images. The semantics of the incantation­based motif of three female assistants personified ..."
 
№ 3 (2017) КОГНИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ МУЗЫКИ В БЕЛОРУССКОМ КОМПОЗИТОРСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Т. Г. Мдивани
"... containing a certain set of elementary, basic semantic units that perform different functions in the meaning ..."
 
Том 63, № 3 (2018) ПРАЯВЫ ВАРЫЯНТНАСЦІ Ў БЕЛАРУСКАЙ КАЛЯНДАРНА-АБРАДАВАЙ ТРАДЫЦЫІ (НА ПРЫКЛАДЗЕ ВЕСНАВОЙ ПЕСНІ “ВОЛ БУШУЕ – ВЯСНУ ЧУЕ”) Аннотация  похожие документы
Н. Г. Мазурына
"... about the structural and semantic laws of the existence of variations of songs, the nature ..."
 
Том 64, № 3 (2019) Варыянтнасць у беларускіх абрадавых веснавых песнях-танках “Ой, не расці, кропе” Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Н. Г. Мазурына
"... allowed us to make some conclusions about the structural and semantic pattern of existence ..."
 
Том 65, № 4 (2020) Аспекты нелинейности в музыке второй половины ХХ века Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Т. Г. Мдивани
"... of semantic, lexical, and structural representations of the material (for example, form aleatorics) and loose ..."
 
1 - 38 из 38 результатов

Советы по поиску:

  • Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
  • Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
  • По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
  • Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
  • Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
  • Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
  • Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
  • Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)