Preview

Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия гуманитарных наук

Расширенный поиск

Поиск


Сортировать по:     
 
Выпуск Название
 
Том 65, № 4 (2020) Літаратурны канон у паэтычнай спадчыне Максіма Багдановіча: генеалогія, рэцэпцыя, семіёзіс Аннотация  похожие документы
В. А. Максимович
"... in the poetic canon of Maksim Bogdanovich became an important part of spiritual dimension, cultural integration ..."
 
Том 65, № 1 (2020) Гісторыя Заходняй Беларусі (1921–1939 гг.) у айчыннай гістарыяграфіі 50–80-х гг. ХХ ст. Аннотация  похожие документы
А. А. Савіч
"... national historiography in 1950s–1980s of the socio­cultural history of Western Belarus in 1921–1939 ..."
 
№ 2 (2016) ЭМОЦЫЯ Ў ПАЭТЫЧНЫМ ТЭКСЦЕ: ПЛАНЫ ЗМЕСТУ І ВЫРАЖЭННЯ Аннотация  похожие документы
С. У. Калядка
 
№ 1 (2016) Мастацкі пераклад з блізкароднасных моў у святле рэцэптыўнай эстэтыкі Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Н. В. Яковенко
"... Bogdanovich the narrative «Apokrif» both original and translation under the name «Parable about cornflowers ..."
 
№ 2 (2017) ТАНЕЦ БУТА: АСНОЎНЫЯ ПРЫНЦЫПЫ І ІХ АСЭНСАВАННЕ Ў СУЧАСНЫМ БЕЛАРУСКІМ ПЛАСТЫЧНЫМ ТЭАТРЫ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Д. С. Скачкоў
"... of dance as an illustration of music, emotion, and image. Butoh breaks canons and traditions of dramatic ..."
 
№ 2 (2015) Культурные доминанты компьютерно-опосредованной коммуникации Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. А. Баркович
"... of technical equipment of computers as many of their «inability» to take into account the context and cultural ..."
 
№ 4 (2017) ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
И. Э. Мартыненко
"... and cultural heritage of Belarus, as it was amended following the adoption of the Cultural Code which came ..."
 
Том 65, № 1 (2020) Язык и культура: аспекты взаимосвязи и взаимовлияния Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Ли Лунь
 
№ 3 (2017) КУЛЬТУРНЫЙ КОД БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВА: АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
И. Н. Харитонов
"... The article analyzes the phenomenon of cultural code and its form, a political culture code. Two ..."
 
№ 3 (2017) МУЗЕЙ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ИНСТИТУТ (1990–2010 гг.) Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
И. В. Горбунов
"... , museum professionals and cultural researchers are writing about it. What are the prospects of the modern ..."
 
№ 2 (2014) Социокультурные и биоэтические аспекты эвтаназии Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Н. А. Степаненко
 
Том 65, № 4 (2020) Аброчны рытуал «хаджэнне хлеба»: міфасемантыка і культурны кантэкст Аннотация  похожие документы
Н. А. Гулак
 
Том 64, № 1 (2019) Культурная жизнь населения Беларуси в периодике времен Первой мировой войны Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
О. П. Дмитриева
"... Cultural life of people of Belarus, based on the analysis of the periodicals first World War ..."
 
Том 63, № 1 (2018) ФАКТОРЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДИНАМИКИ ОБЩЕСТВА ПЕРЕХОДНОГО ТИПА КАК ОБЪЕКТ ФИЛОСОФСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Е. Г. Наумова
"... Problems of socio-cultural determination of social processes in a transitional society ..."
 
Том 63, № 1 (2018) АНГЛО-СОВЕТСКИЕ КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ В 30-е гг. ХХ в.: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
И. В. Жилинская
"... The relevance of the problem is based on the fact that cultural cooperation is an important ..."
 
Том 64, № 4 (2019) Семья как коммуникативно-личностное пространство во французской и белорусской лингвокультурах Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Е. А. Гапанович
"... . National and cultural components verbally objectified should be taken into account when studying family ..."
 
№ 3 (2014) Народно-традиционная культура и задачи государства в контексте современных этнокультурных процессов Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. И. Локотко
"... conservation and development and the State concern for support to the cultural authentic keepers, ethno ..."
 
Том 64, № 3 (2019) Беларуская дыяспара ў культурнай палітыцы Рэспублікі Беларусь (1990–2017 гг.) Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Д. А. Крывашэй
"... ). Cultural cooperation with the diaspora became more diverse. ..."
 
Том 63, № 3 (2018) КАК Я ПОНИМАЮ КУЛЬТУРОЛОГИЮ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
В. А. Салеев
"... . It emphasizes the need for the sovereignty of cultural studies, as a science that synthesizes a variety ..."
 
Том 63, № 3 (2018) СЮЖЭТ, ФАБУЛА, КАМПАЗІЦЫЯ Ў ЭМАТЫЎНЫМ ТЭКСЦЕ ПАЭЗІІ Аннотация  похожие документы
С. У. Калядка
"... for revealing of the emotions in a plot. It is noted that Maksim Tank gives preference to his anecdotal works ..."
 
Том 64, № 1 (2019) Феномен городской памяти: социально-философский анализ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
О. М. Ростовская
"... of memory”, “cultural forms”, development of typology of cultural forms of the urban landscape ..."
 
№ 3 (2014) Белорусские полонофильские организации в общественно-политической и культурной жизни Западной Беларуси (1921-1937 гг.): историография и источники Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. С. Горный
 
№ 1 (2016) Курганныя могільнікі на тэрыторыі басейна ракі Шчары: гісторыя даследавання і культурна-храналагічная інтэрпрэтацыя Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. М. Максимович
 
Том 63, № 2 (2018) КУЛЬТУРНО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ АНГЛО-СОВЕТСКИЕ СВЯЗИ В 30-е гг. ХХ в. Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
И. В. Жилинская
"... The relevance of the topic is due to the fact that cultural interstate relations are viewed ..."
 
№ 2 (2014) Православная идентичность и современная храмовая архитектура Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
И. И. Балуненко
"... канона православного храмостроения. ..."
 
№ 3 (2016) ТВОРЧАСЦЬ СIМЯОНА ПОЛАЦКАГА Ў КАНТЭКСЦЕ ФIЛАСОФСКАЙ КУЛЬТУРЫ ЭПОХI БАРОКА Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
У. К. ІГНАТАЎ
"... -Christian worlds, the development of the dialogue of East Slavic cultural traditions and the West European ..."
 
Том 63, № 1 (2018) ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ В ЖИВОПИСИ КИТАЯ 1990-х – НАЧАЛА 2000-х гг Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Е. В. Артёмова
"... (guohua) and new conceptions (conceptual art, cynical realism, political and cultural pop art, vulgar art ..."
 
Том 63, № 4 (2018) Інстытут гісторыі НАН Беларусі: дасягненні і перспектывы Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
В. В. Даніловіч, В. Л. Лакіза
"... and implementation of activities to study and preserve the historical, cultural and archaeological heritage ..."
 
№ 1 (2014) Гуманитарная наука Беларуси на современном этапе Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. А. Коваленя, В. И. Левкович
"... Important contribution to the social and economic along with spiritual and cultural development ..."
 
№ 1 (2014) Философия в системе белорусской академической науки: история, задачи, перспективы Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. А. Лазаревич
"... together with their cultural, educational and world-outlook potential and their significance for Belarusian ..."
 
№ 3 (2014) Уникальная находка каменного сверленого изделия (д. Поварчицы Солигорского района) Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
С. Б. Линевич
"... attempts to identify cultural and chronological features of production. He bases on the existing ..."
 
№ 1 (2017) ГУМАНИТАРНАЯ НАУКА БЕЛОРУССКОМУ ОБЩЕСТВУ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. А. Коваленя, В. И. Левкович
"... are specified that unveil abundant historical, cultural and spiritual foundations of the Belarusian people ..."
 
Том 64, № 3 (2019) Культурология в системе социально-экономического развития Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. И. Левко
"... The author’s concept of social-economic development in the new social-cultural conditions ..."
 
Том 63, № 4 (2018) Гуманітарная навука Беларусі: гісторыя і сучаснасць (Да 90-годдзя з дня заснавання Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі) Аннотация  похожие документы
А. А. Каваленя, В. І. Ляўковіч, В. С. Юшкевіч
"... , cultural and spiritual stratum of Belarusian people. Authors also show the place and the role of social ..."
 
№ 1 (2014) Академическая наука - развитию национальной культуры Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. И. Локотко
"... in the field of conservation and translation of national historical and cultural heritage have been analyzed ..."
 
№ 3 (2014) Академическая музыка в эпоху глобализации: новые интенции Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Т. Г. Мдивани
"... -cultural phenomena (as jazz, rock-music and variety genres in general) along with a conditional theatre ..."
 
№ 4 (2014) Влияние современных СМИ на профессиональную социализацию студенческой молодежи Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Аббаси Париса
"... been noted as a source of general cultural and professional information, a means of communication ..."
 
№ 4 (2014) Локально-рекреационная мозаика белорусского туризма Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. И. Локотко
"... on integrative employment of natural landscapes, historical and cultural heritage (historical and archaeological ..."
 
№ 2 (2015) Национальные общности на белорусских землях в период становления советской власти (ноябрь 1917 г. - ноябрь 1918 г.) Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
О. П. Дмитриева
"... to the national and cultural development of Belarusians. The status of Jews, Poles, and Lithuanians ..."
 
№ 4 (2015) Внекультовая деятельность новых религиозных движений в Беларуси Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Е. А. Круподеря
"... . They are considered as a new factor in religious and socio-cultural life of Belarusian society. Specific features ..."
 
№ 2 (2017) ФИЛОСОФИЯ В СОВРЕМЕННОМ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ: ТРАДИЦИОННЫЕ ФУНКЦИИ И НОВЫЕ ЗАДАЧИ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. И. Левко
"... the shape of a sociocultural phenomenon that is inextricably linked to cultural symbols and senses, values ..."
 
№ 4 (2017) КРЕМНЕВЫE АРТЕФАКТЫ ПОСЕЛЕНИЯ ФИНАЛЬНОГО ПАЛЕОЛИТА–МЕЗОЛИТА ВОЗЛЕ д. ЗБОРОВ РОГАЧЁВСКОГО РАЙОНА ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
О. В. Вороненко
"... plain level. The cultural layer in the area selected for excavation appeared to have been damaged ..."
 
Том 63, № 2 (2018) ГУМАНИТАРНОЕ ЗНАНИЕ В ГОД НАУКИ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. А. Коваленя, В. И. Левкович
"... , cultural and spiritual stratum of Belarusian people. Authors also show the right place and the role ..."
 
Том 64, № 3 (2019) Дзейнасць латышскага навукова-даследчага падраздзялення пры Інстытуце беларускай культуры і Беларускай акадэміі навук (1928–1936 гг.) Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Д. А. Крэнт
"... literature concerning the state of Latvians in Belarus. Acceleration in social, national and cultural ..."
 
Том 65, № 4 (2020) Интернационализация высшего образования в философско­исторической перспективе Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Д. А. Смоляков
"... that have been functioned in categories of external influence, and internal unification (cultural, lingual ..."
 
Том 65, № 4 (2020) Катэгорыя прасторы ў гуманітарным дыскурсе Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Ж. С. Шаладонова
"... , main vectors and consistent logic of development in the context of the cultural and civilizational ..."
 
Том 65, № 4 (2020) Новые этические риски в эпоху биокапитализма Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Н. С. Ильюшенко, О. И. Давыдик
"... , medical, ecological, psychological, ethnic and cultural as well as those that appear in front ..."
 
№ 4 (2016) ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБЩНОСТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ В ЗАРУБЕЖНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
О. П. Дмитриева
"... and national structure of population, their political, social and economic, national and cultural development ..."
 
Том 63, № 3 (2018) ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННОГО ПАЛОМНИЧЕСТВА В БУДДИЗМЕ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Д. М. Зайцев
"... the peculiarities of Buddhist pilgrimage, to show the influence of historical, geographical, cultural factors ..."
 
Том 64, № 4 (2019) Дзейнасць савецкіх устаноў па вывучэнні фальклору Вялікай Айчыннай вайны (1941–1960 гг.) Аннотация  похожие документы
Н. А. Гулак
"... The author relies on substantial material to explore the work of Soviet academic and cultural ..."
 
1 - 50 из 68 результатов 1 2 > >> 

Советы по поиску:

  • Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
  • Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
  • По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
  • Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
  • Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
  • Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
  • Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
  • Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)