Preview

Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия гуманитарных наук

Расширенный поиск

Поиск


Сортировать по:     
 
Выпуск Название
 
Том 63, № 3 (2018) НАЦИОНАЛЬНО-ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА В БССР (1920-е – начало 1930-х гг.) И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА СТАТУС ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
М. А. Раткевич
"... distribution of idioms, determines the legal status and public functions of the Polish language as one ..."
 
№ 2 (2017) ДЗЕЙНАСЦЬ КАМІСІІ ПА АЦЭНЦЫ СТРАТ, НАНЕСЕНЫХ ЭКАНОМІЦЫ БССР ПОЛЬСКАЙ АРМІЯЙ І АКУПАЦЫЙНЫМІ ЎЛАДАМІ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
В. М. Бароўская
"... After the Treaty of Riga was signed in March 1921, the BSSR leaders had to address the issues ..."
 
Том 64, № 1 (2019) Беларусь у польска-савецкіх адносінах 1921–1922 гг. Аннотация  похожие документы
М. М. Мязга
"... The article considers the role of Belarus in the Polish Soviet relations from the moment ..."
 
№ 1 (2017) МОЛАДЗЬ У ІНДУСТРЫЯЛЬНЫМ БУДАЎНІЦТВЕ БССР (1928–1939 ГГ.) Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
В. В. Даніловіч
"... in the development of the BSSR industry during the industrialization policy implementation period between 1928 ..."
 
Том 65, № 1 (2020) Формирование концепции истории Беларуси во второй половине 1930-х гг. Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
В. А. Белозорович
 
Том 65, № 4 (2020) Научно­-организационная деятельность сотрудников Института истории Академии наук БССР (1929–1941 гг.) Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
В. А. Белозорович
"... of the staff of the Institute of Нistory of theAcademyofSciencesof the BSSR in the pre­war period ..."
 
№ 2 (2014) Укрепление связей науки с сельскохозяйственным производством в БССР (1971-1985 гг.) Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
"... , the scientific potential created in BSSR in the field of agriculture researches remained unclaimed substantially. ..."
 
№ 4 (2014) «Новая аграрная политика» в СССР и ее особенности в БССР: основные направления (1986-1991 гг.) Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Н. В. Смехович
"... of agriculture in BSSR in 1990 was the result of increased procurement prices for agricultural products. However ..."
 
№ 4 (2014) Инновации-омонимы в зоне белорусско-польского ареального взаимодействия Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Н. А. Снигирёва
"... of the zone of Belarusian-Polish areal interaction. Comparative analysis of the lingua-geographical ..."
 
№ 3 (2015) Оплата труда в колхозах и совхозах БССР (1944 - 1985 гг.) Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Н. В. Смехович
"... ’t the instrument of their motivation to labor productivity growth. The Party and state elite of BSSR have taken up ..."
 
Том 64, № 3 (2019) Мова юрыдычных тэкстаў як аб’ект даследавання ў лінгвістыцы і юрыспрудэнцыі Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Г. I. Кулеш
"... in comparison with the achievements of Polish, Russian and Ukrainian legal linguistics. It is stated ..."
 
Том 65, № 1 (2020) Роля правазнаўцаў у выпрацоўцы беларускай юрыдычнай тэрміналогіі (1920–1930-­я гг.) Аннотация  похожие документы
Г. І. Кулеш
"... of Belarus, and legal specialists invited to work in the BSSR because of the lack of their own personnel ..."
 
№ 1 (2015) Статус языка законодательных текстов в структуре официально-делового стиля Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. И. Кулеш
"... In the article the analysis of Belarusian, Polish, Russian and Ukrainian linguist's and lawyer ..."
 
№ 1 (2017) ПАЛІТЫКА ПОЛЬСКІХ УЛАД ПА ВАЕННАЙ ПАДРЫХТО ЎЦЫ МОЛАДЗІ ЗАХОДНЯЙ БЕЛАРУСІ (1921–1939 гг.) Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
В. I. Крывуць
"... historiography, i.e. military preparations by the Polish authorities among Western Belarusian youth ..."
 
№ 2 (2015) Словарь живого белорусского языка: теоретико-методологические аспекты составления Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
И. В. Галузо
"... of the living Belarusian language in the 20th years of twentieth century in comparison with the most important ..."
 
Том 64, № 4 (2019) Паэтычная парадыгма ХІХ стагоддзя і метрычны рэпертуар вершаваных твораў Янкі Лучыны Аннотация  похожие документы
В. В. Круглова
"... rhymes to Polish literature, in verses approaching to colloquial language in Belarusian literature ..."
 
Том 65, № 1 (2020) Гісторыя Заходняй Беларусі (1921–1939 гг.) у айчыннай гістарыяграфіі 50–80-х гг. ХХ ст. Аннотация  похожие документы
А. А. Савіч
"... and role of the Communist Party in the social and political situation, the Polish was clearly negative ..."
 
№ 3 (2014) «Санационная» молодежная политика и ее эволюция в Западной Беларуси Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
В. И. Кривуть
"... in the Polish state during the interwar period. Main provisions of so-called «public education» and its ..."
 
№ 2 (2015) Художественная рецепция событий восстания 1830-1831 гг. в романе А. Накваски «Литовский повстанец» Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. А. Гладкова
"... of Lithuania and Poland in works created by such Polish writer, memoirists and teacher of the XIX century ..."
 
№ 4 (2016) АД ПЛАНА ДА РЫНКУ: ПАЧАТАК ТРАНСФАРМАЦЫІ ЭКАНОМІКІ БЕЛАРУСІ Ў ГАДЫ ПАЛІТЫКІ ПЕРАБУДОВЫ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
П. А. Жылінскі
 
Том 64, № 3 (2019) Дзейнасць латышскага навукова-даследчага падраздзялення пры Інстытуце беларускай культуры і Беларускай акадэміі навук (1928–1936 гг.) Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Д. А. Крэнт
"... on the involvement of the Latvian population in the process of social and cultural construction in the BSSR ..."
 
Том 63, № 2 (2018) НОВЫ НАПРАМАК У БЕЛАРУСКІМ ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВЕ Аннотация  похожие документы
М. У. Мікуліч
"... Interrelations of the Center for Belarusian Culture, Language and Literature Studies of the National Academy ..."
 
Том 65, № 4 (2020) Великое Княжество Литовское: опыт институциональных трансплантаций Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
П. А. Барахвостов
"... with conversion to Catholicism and the use of the Polish language. The consequences of these policies were ..."
 
№ 3 (2016) Мастацкая рэлевантнасць эпізоду ў перакладах рамана Івана Шамякіна «Сэрца на далоні» Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Н. В. ЯКАВЕНКА
"... translations into Russian and Polish according to the concept of phenomenolism developed in West European ..."
 
Том 65, № 3 (2020) А. Ф. Ковалёв – белорусский художник, скульптор, дизайнер, педагог Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
И. В. Горбунов
"... of fine and decorative arts. He was the author of the first design dissertation in the BSSR, a member ..."
 
№ 4 (2016) ПАРТЫЗАНСКІ РУХ У ЗАХОДНЯЙ БЕЛАРУСІ Ў ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ 1920-х гг.: СТАН І ПЕРСПЕКТЫВЫ ДАСЛЕДАВАННЯ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. А. Савіч
"... Guerrilla struggle of the Belarusian people against the Polish occupation after the Polish-Soviet ..."
 
Том 63, № 3 (2018) АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ В БЕЛАРУСИ (конец ХIХ – начало XXI в.) Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
О. В. Марфина
"... of BSSR began to be carried out. In the same time uniform methodical approaches were developed ..."
 
Том 66, № 1 (2021) Рэфармаванне судовай сістэмы на тэрыторыі Беларусі ў перыяд праўлення Паўла I (1796–1801 гг.) Аннотация  похожие документы
И. Г. Геннадьевич
"... of the Polish-Lithuanian Commonwealth (the so-called Western provinces). First of all, this was reflected ..."
 
№ 3 (2014) Белорусские полонофильские организации в общественно-политической и культурной жизни Западной Беларуси (1921-1937 гг.): историография и источники Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. С. Горный
"... . As a result of Belarusian and Polish historians works analysis it has been revealed that defined problem ..."
 
№ 4 (2016) ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБЩНОСТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ В ЗАРУБЕЖНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
О. П. Дмитриева
"... the World War I in Russian, Polish, German, English-speaking historiography is analyzed. Quantity ..."
 
Том 65, № 4 (2020) Захаваем беларускую мову – захаваем беларускую душу Аннотация  похожие документы
В. Г. Гусаков, А. А. Коваленя
"... The article outlines the complicated path of formation of the Belarusian language. On a number ..."
 
Том 64, № 4 (2019) Спартыўная дзейнасць Стралецкага саюза ў Заходняй Беларусі (1920–1930-я гг.) Аннотация  похожие документы
В. I. Крывуць
"... ’etat of 1926, sports activities of the «Strelets» began to receive the full support of the Polish authorities ..."
 
Том 65, № 1 (2020) Язык и культура: аспекты взаимосвязи и взаимовлияния Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Ли Лунь
"... , which requires a clear understanding of the relationship between language and culture. Therefore ..."
 
№ 2 (2017) КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС В БЕЛАРУСИ (ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ) Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Г. А. Василевич, М. Ф. Чудаков
"... on the development and formation of the Belarusian statehood are addressed. Works by domestic, Russian, Polish ..."
 
Том 65, № 3 (2020) Эга­-дакументы як крыніцы па гісторыі беларускага нацыянальнага руху ў міжваеннай Заходняй Беларусі Аннотация  похожие документы
А. С. Горный
"... between Belarusian activists and the Polish state. In conclusion, conclusions are drawn about ..."
 
Том 66, № 1 (2021) Беларускія замовы ў еўрапейскай перспектыве: матыў трох дзеваў-памочніц Аннотация  похожие документы
Т. В. Володина
"... , these are the traveling female characters who help the sick along the way. The needlework motif begins to dominate Polish ..."
 
№ 4 (2015) Розначытанні ў Баркулабаўскім зборніку і Слуцкім летапісе Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
"... Written sources base has widened the history of the Belarusian language by adding such new texts ..."
 
№ 2 (2016) ПЕРШАЕ МАНАГРАФІЧНАЕ ДАСЛЕДАВАННЕ МОВЫ БЕЛАРУСКАГА ЗАКАНАДАЎСТВА Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
М. А. Даніловіч
 
№ 4 (2016) ЛІНГВІСТЫЧНЫ СТАТУС КАТЭГОРЫІ ПЭЎНАСЦІ/НЯПЭЎНАСЦІ Ў БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. А. Ларыёнава
"... , the quantifier theory. The status of the category of definiteness and indefiniteness is grammatical in languages ..."
 
№ 1 (2014) Белорусский язык и академическое языкознание в начале ХХІ века Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
"... In the article general characteristics of Belarusian language in communicative system of Belarus ..."
 
№ 4 (2015) Языковая игра в номинации внутригородских объектов Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Е. В. Тихоненко
"... Article deals with different interpretations of the term language game in modern linguistics ..."
 
№ 4 (2015) Праблемы забеспячэння расійскай арміі на землях Цэнтральнай і Усходняй Беларусі ў 1792-1793 гг Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
"... of the Polish-Lithuanian Commonwealth (Rzeczpospolita). The confederates played role of mediators in relations ..."
 
№ 4 (2014) Национальная политика германских оккупационных властей на территории Беларуси в годы Первой мировой войны Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
О. П. Дмитриева
"... -1918 гг. Особое внимание уделяется развитию белорусского, литовского и польского национального движения. ..."
 
№ 3 (2017) РОЛЯ Ф. СКАРЫНЫ Ў РАЗВІЦЦІ СЛОЎНІКАВАГА СКЛАДУ СТАРАБЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРНА-ПІСЬМОВАЙ МОВЫ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. М. Булыка
"... of the Old Belarusian literary and written language. It examines the Bible editions issued by the first ..."
 
Том 63, № 1 (2018) ВИД ГЛАГОЛА И СПОСОБЫ ГЛАГОЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ В РУССКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Е. В. Алимпиева
"... -related Russian and German languages. The methodological basis of the research is works by outstanding ..."
 
Том 63, № 2 (2018) РЭДУПЛІКАЦЫЯ Ў СУЧАСНЫМ БЕЛАРУСКІМ ДЫЯЛЕКТНЫМ МАЎЛЕННІ: АСАБЛІВАСЦІ МОЎНАЙ РЭАЛІЗАЦЫІ І СЕМАНТЫКІ Аннотация  похожие документы
Ю. В. Маліцкі
"... of language forms, updating the semantic modifications of lexical units. The article is devoted ..."
 
Том 63, № 4 (2018) Стратэгiя развiцця i асноўныя напрамкi акадэмiчных даследаванняў у галiне культуры, мовы i лiтаратуры Аннотация  похожие документы
А. I. Лакотка
"... The article is devoted to the research of the Center for Belarusian Culture, Language ..."
 
№ 2 (2014) Структура лексико-семантического поля «транспортные средства» в английском языке Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
В. В. Криворот
"... -semantic field «Vehicles» in the English language. Studies of 385 lexical units chosen from «Cambridge ..."
 
№ 1 (2016) Лексико-семантические поля «цвет» и «колер» в русском и белорусском языках: особенности структуры и состава Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
И. В. Елынцева
"... and composition in lexical-semantic systems of Russian and Belarusian languages at present stage ..."
 
№ 1 (2016) Мастацкі пераклад з блізкароднасных моў у святле рэцэптыўнай эстэтыкі Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Н. В. Яковенко
 
1 - 50 из 80 результатов 1 2 > >> 

Советы по поиску:

  • Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
  • Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
  • По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
  • Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
  • Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
  • Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
  • Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
  • Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)