Preview

Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия гуманитарных наук

Расширенный поиск

Поиск


Сортировать по:     
 
Выпуск Название
 
№ 1 (2017) СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АДЪЕКТИВНЫХ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИХ ГРУПП КОЛОРАТИВОВ РУССКОГО И БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКОВ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
И. В. Елынцева
"... modeling type, lexical semantic groups of colour adjectives in the both languages are structured into six ..."
 
№ 1 (2016) Лексико-семантические поля «цвет» и «колер» в русском и белорусском языках: особенности структуры и состава Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
И. В. Елынцева
"... and composition in lexical-semantic systems of Russian and Belarusian languages at present stage ..."
 
№ 2 (2014) Структура лексико-семантического поля «транспортные средства» в английском языке Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
В. В. Криворот
"... -semantic field «Vehicles» in the English language. Studies of 385 lexical units chosen from «Cambridge ..."
 
№ 2 (2016) ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РУССКОГО И БЕЛОРУССКОГО ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ «ПОГОДА» И «НАДВОР’Е» С ДРУГИМИ ПОЛЯМИ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
О. Г. Ванкевич
"... . Researcher outlines that lexical microsystems with meteorological fields show the greatest area ..."
 
№ 3 (2014) Семантическая деривация в субстандарте: семасиологический и ономасиологический аспекты Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. Н. Лундышева
"... -standard system replenishment. It has been found that some lexical and semantic properties of literary ..."
 
Том 64, № 4 (2019) Словообразовательная пара: теория и практика лексикографирования Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. В. Никитевич
"... appears to be relevant: how different is the semantic content of derivational pairs in certain subsystems ..."
 
Том 63, № 2 (2018) РЭДУПЛІКАЦЫЯ Ў СУЧАСНЫМ БЕЛАРУСКІМ ДЫЯЛЕКТНЫМ МАЎЛЕННІ: АСАБЛІВАСЦІ МОЎНАЙ РЭАЛІЗАЦЫІ І СЕМАНТЫКІ Аннотация  похожие документы
Ю. В. Маліцкі
"... of language forms, updating the semantic modifications of lexical units. The article is devoted ..."
 
№ 4 (2016) ЛІНГВІСТЫЧНЫ СТАТУС КАТЭГОРЫІ ПЭЎНАСЦІ/НЯПЭЎНАСЦІ Ў БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. А. Ларыёнава
"... with articles. And this category is semantic, functional-semantic, conceptual, contextual and referential ..."
 
№ 4 (2017) ТЕКСТООБРАЗУЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ КАТЕГОРИИ ОБОБЩЕНИЯ В НАУЧНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Н. В. Зиневич
"... a distinct semantic background, can find versatile ways of its formal manifestation, which have been ..."
 
№ 4 (2015) Языковая игра в номинации внутригородских объектов Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Е. В. Тихоненко
 
Том 64, № 4 (2019) Семья как коммуникативно-личностное пространство во французской и белорусской лингвокультурах Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Е. А. Гапанович
"... of legal terminology, connotative and ceremonial vocabulary as well as culturally marked lexical units ..."
 
Том 63, № 1 (2018) ВИД ГЛАГОЛА И СПОСОБЫ ГЛАГОЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ В РУССКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Е. В. Алимпиева
"... as the main components of the functional-semantic field of aspectuality as a single basis for comparing non ..."
 
Том 64, № 3 (2019) Варыянтнасць у беларускіх абрадавых веснавых песнях-танках “Ой, не расці, кропе” Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Н. Г. Мазурына
"... allowed us to make some conclusions about the structural and semantic pattern of existence ..."
 
Том 64, № 2 (2019) Праблема сінтаксічнай непаўнаты ў кітайскім мовазнаўстве Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Шоу Цзяжуй
"... , formal, psychological, structural, semantic, functional. The criteria for syntactic incompleteness ..."
 
Том 63, № 3 (2018) БЕЛАРУСКІЯ НАЗОЎНІКІ PLURALIA TANTUM ЯК ДЫНАМІЧНЫ ЛЕКСІКА-ГРАМАТЫЧНЫ КЛАС СУБСТАНТЫЎНАЙ ЛЕКСІКІ Аннотация  похожие документы
А. В. Семянькевіч
"... and perspective lexical and grammatical class, evolve systemically in accordance with the development patterns ..."
 
№ 3 (2017) РОЛЯ Ф. СКАРЫНЫ Ў РАЗВІЦЦІ СЛОЎНІКАВАГА СКЛАДУ СТАРАБЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРНА-ПІСЬМОВАЙ МОВЫ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. М. Булыка
"... Belarusian book printer in Prague for lexical units of the Proto-Slavic, Old Russian, Church Slavonic, West ..."
 
№ 4 (2015) Эмоцыя ў паэтычным тэксце: тэкстаўтваральны і сэнсаўтваральны патэнцыялы Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
"... . Such potentials of emotions as textual and semantic ones have been considered as a literary studied definitions. ..."
 
№ 4 (2014) Инновации-омонимы в зоне белорусско-польского ареального взаимодействия Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Н. А. Снигирёва
"... , structural-semantic, etymological data about Polish areal innovations with Belarusian as well as other Slavic ..."
 
№ 1 (2015) "Мифопоэтическая этиология" камня в белорусском фольклоре Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
И. А. Швед
"... in space. There held a historical-genetic and functional-semantic analysis of cosmogonic legends ..."
 
№ 1 (2017) СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ЛEКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОМ ПОЛЕ «ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ЛАНДШАФТ» В РУССКОМ И БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКАХ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
О. С. Юшкевич
"... Статья посвящена исследованию словообразовательных отношений единиц лексико-семантического поля ..."
 
№ 2 (2017) СЕМІЯТЫЧНЫЯ АСАБЛІВАСЦІ ТАПОНІМАЎ: СІГМАТЫКА-ПРАГМАТЫЧНЫ ПОГЛЯД Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. I. Копач
"... on the explanatory track. The stages of studying various aspects of place names (syntactics, semantics ..."
 
Том 65, № 4 (2020) Катэгорыя прасторы ў гуманітарным дыскурсе Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Ж. С. Шаладонова
"... potential of spatial images for the study of the structure, semantics, stylistics and poetics of literary ..."
 
Том 66, № 1 (2021) Чалавек – прастора – тэкст: стратэгіі духоўна-творчага ўзаемадзеяння Аннотация  похожие документы
Ж. С. Шаладонова
"... relations with reality, its deep semantic content. ..."
 
Том 63, № 3 (2018) ПРАЯВЫ ВАРЫЯНТНАСЦІ Ў БЕЛАРУСКАЙ КАЛЯНДАРНА-АБРАДАВАЙ ТРАДЫЦЫІ (НА ПРЫКЛАДЗЕ ВЕСНАВОЙ ПЕСНІ “ВОЛ БУШУЕ – ВЯСНУ ЧУЕ”) Аннотация  похожие документы
Н. Г. Мазурына
"... about the structural and semantic laws of the existence of variations of songs, the nature ..."
 
Том 65, № 4 (2020) Аспекты нелинейности в музыке второй половины ХХ века Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Т. Г. Мдивани
"... of semantic, lexical, and structural representations of the material (for example, form aleatorics) and loose ..."
 
№ 1 (2015) Особенности употребления адъективированных причастных словосочетаний в произведениях Ивана Шамякина Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Е. Н. Якушева
"... In the article lexical and grammatical aspects of compatibility of the adjectival participle word ..."
 
№ 2 (2014) Художественные произведения о библейских событиях: предпосылки возникновения, особенности рецепции и жанровая природа Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
"... semantic content have been described. Embodiment specifics of the biblical poetry in frames of artistic ..."
 
№ 4 (2014) Синергетика поэтического произведения Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Т. А. Олешкевич
"... , too. In result the author comes to conclusion that owing to the phono-semantic component, poetry ..."
 
№ 2 (2015) Словарь живого белорусского языка: теоретико-методологические аспекты составления Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
И. В. Галузо
"... and the first quarter of the twentieth century. The goal of the dictionary was to show the lexical richness ..."
 
Том 65, № 4 (2020) Научный дискурс в аспекте взаимодействия категорий модуса и модальности Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Н. В. Зиневич
"... -semantic category, with modus assuming communicative-pragmatic dimensions. It has been revealed ..."
 
Том 66, № 1 (2021) Беларускія замовы ў еўрапейскай перспектыве: матыў трох дзеваў-памочніц Аннотация  похожие документы
Т. В. Володина
"... complexes and images. The semantics of the incantation­based motif of three female assistants personified ..."
 
№ 3 (2017) КОГНИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ МУЗЫКИ В БЕЛОРУССКОМ КОМПОЗИТОРСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Т. Г. Мдивани
"... containing a certain set of elementary, basic semantic units that perform different functions in the meaning ..."
 
1 - 32 из 32 результатов

Советы по поиску:

  • Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
  • Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
  • По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
  • Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
  • Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
  • Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
  • Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
  • Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)