Preview

Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия гуманитарных наук

Расширенный поиск

Поиск


Сортировать по:     
 
Выпуск Название
 
№ 4 (2017) ТЕКСТООБРАЗУЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ КАТЕГОРИИ ОБОБЩЕНИЯ В НАУЧНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Н. В. Зиневич
"... The paper looks into the functional potential of generalization as highlighted in different ..."
 
Том 64, № 1 (2019) Эмоцыя і пачуццё як паняцці літаратурнага аналізу паэтычнага твора Аннотация  похожие документы
С. У. Калядка
 
№ 1 (2015) Статус языка законодательных текстов в структуре официально-делового стиля Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. И. Кулеш
"... 's researches concerning the place of legislative texts in the structure of official style and status ..."
 
Том 64, № 3 (2019) Мова юрыдычных тэкстаў як аб’ект даследавання ў лінгвістыцы і юрыспрудэнцыі Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Г. I. Кулеш
"... agents. The actual material source for this study are numerous Belarusian texts of legal content ..."
 
Том 66, № 1 (2021) Чалавек – прастора – тэкст: стратэгіі духоўна-творчага ўзаемадзеяння Аннотация  похожие документы
Ж. С. Шаладонова
"... reflection in literary texts. The attention is paid to the symbolization of space as a result of its cultural ..."
 
№ 4 (2015) Эмоцыя ў паэтычным тэксце: тэкстаўтваральны і сэнсаўтваральны патэнцыялы Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
"... Methodological aspects of emotion existence in the poetic text have been formulated in the article ..."
 
№ 3 (2016) СОКРАЩЕНИЕ СЛОВ В ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ КИРИЛЛИЧЕСКИХ РУКОПИСЯХ Х Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Т. П. БАЛЮК
"... and noncanonical parts of the text. ..."
 
№ 4 (2015) Розначытанні ў Баркулабаўскім зборніку і Слуцкім летапісе Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
"... Written sources base has widened the history of the Belarusian language by adding such new texts ..."
 
Том 63, № 3 (2018) СЮЖЭТ, ФАБУЛА, КАМПАЗІЦЫЯ Ў ЭМАТЫЎНЫМ ТЭКСЦЕ ПАЭЗІІ Аннотация  похожие документы
С. У. Калядка
"... of a plot. Emotions are a part of poetic text, emotions determine its emotionality and serve as material ..."
 
Том 64, № 2 (2019) «Пані Ядвіга» В. Солтана: либреттологический аспект исследования оперного авантекста Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
И. В. Пилатова
"... The article is devoted to the libretological research of the opera’s avan-text of V. Soltan ..."
 
Том 63, № 1 (2018) ТРАДИЦИОННОЕ ПАЛОМНИЧЕСТВО В ИНДИИ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Д. М. Зайцев
"... . The following research methods were used in the work: theoretical analysis and generalization of scientific ..."
 
№ 1 (2015) Особенности употребления адъективированных причастных словосочетаний в произведениях Ивана Шамякина Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Е. Н. Якушева
"... -groups in the literary text have been considered. The reasons of their adjectivisation have been analyzed ..."
 
№ 2 (2014) Художественные произведения о библейских событиях: предпосылки возникновения, особенности рецепции и жанровая природа Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
"... Investigations of two literary works in which Old Testament dominates in capacity of inter-text ..."
 
№ 2 (2016) ЭМОЦЫЯ Ў ПАЭТЫЧНЫМ ТЭКСЦЕ: ПЛАНЫ ЗМЕСТУ І ВЫРАЖЭННЯ Аннотация  похожие документы
С. У. Калядка
 
№ 1 (2016) Методика создания ономасиологического портрета героя художественного произведения Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Ю. Н. Чагайда
"... for the underlying distribution of nominative units in a literary text. ..."
 
№ 2 (2017) СЛОЖНОПРИЧАСТНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ В БИБЛИИ ЛЮТЕРА Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Т. С. Лобанова
"... ; it makes up 63 percent of the total number of compound participles found in the text. The second largest ..."
 
№ 2 (2016) АГУЛЬНЫЯ ТЭНДЭНЦЫІ Ў БЕЛАРУСКАЙ ГУМАРЫСТЫЧНАЙ ПАЭЗІІ ХІХ СТАГОДДЗЯ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. У. Нанас
"... levels of the text; frequent use of external comic devices; use of the travesty plot arrangement; appeal ..."
 
№ 1 (2017) ФЕНОМЕН ЛІТАРАТУРЫ НОН-ФІКШН: АСПЕКТЫ ТЭОРЫІ І ВЕРЫФІКАЦЫІ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Г. Ю. Новік
"... and biographical texts is influenced by trends in foreign literature where documentary prose was termed non-fiction ..."
 
№ 2 (2017) ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВОЛЯ – ПРИОРИТЕТНЫЙ ФАКТОР УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Д. Г. Михайленко
"... of corruption crimes in Ukraine is explained on the basis of generalization of their properties. The ways ..."
 
№ 4 (2016) ЛІНГВІСТЫЧНЫ СТАТУС КАТЭГОРЫІ ПЭЎНАСЦІ/НЯПЭЎНАСЦІ Ў БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. А. Ларыёнава
"... . There are different approaches to its study: the theory of actualization, the grammar of text, the functional grammar ..."
 
№ 1 (2015) "Мифопоэтическая этиология" камня в белорусском фольклоре Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
И. А. Швед
"... folk texts that explain the appearance of stones and especially their shape, composition, location ..."
 
№ 1 (2015) Художественный перевод в условиях белорусско-русского билингвизма Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Н. В. Яковенко
"... . Khomchenko, A. Karpyuk, L. Proksha by the way of comparison their original and translated texts. Conclusions ..."
 
№ 4 (2015) Формирование древнерусского христианского паломничества Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Д. М. Зайцев
"... in the article. Characteristics of pilgrimage have been analyzed on examples of texts and documentary evidences ..."
 
Том 65, № 1 (2020) Спецыфіка мастацкага пазнання ў сучаснай беларускай філасофскай лірыцы Аннотация  похожие документы
А. А. Бараноўскі
"... ” problems in the lyrical texts. Moreover, the article reflects indirectly the creative evolution of poets ..."
 
№ 4 (2014) Основания установления уголовной ответственности за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
В. В. Хилюта
"... the idea of self-indication in the text of the Criminal Code for theft by use of the official authority ..."
 
№ 2 (2016) АДЗІН РЭДКІ МАТЫЎ БЕЛАРУСКАЙ КАСМАГОНІІ І КАСМАГАНІЧНЫЯ КАНЦЭПЦЫІ ШКОЛЫ ДЖАЙМІНІЯ «САМАВЕДЫ» І ПОЗНІХ ОРФІКАЎ Аннотация  похожие документы
С. І. Санько
"... of the Belarusian cosmogony is considered, which has prototype only in the ancient Indian cosmogonic texts ..."
 
№ 3 (2016) САЦЫЯЛОГІЯ ЛІТАРАТУРЫ Ў БЕЛАРУСКІМ ДЫСКУРСЕ ПАЧАТКУ ХХІ СТАГОДДЗЯ: СТАН І ПЕРСПЕКТЫВЫ РАЗВІЦЦЯ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
І. Л. ШАЎЛЯКОВА-БАРЗЕНКА
 
№ 3 (2014) Жизненный сценарий личности в прозе Франца Сивко Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. Н. Кислицина
"... . His texts inherit the traditions of magic realism. He considers in his works such concepts as True ..."
 
Том 63, № 2 (2018) КОНСТИТУЦИОННЫЕ ГАРАНТИИ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
И. В. Минникес
"... in the constitutional norms. The study of the texts of the constitutions made it possible to establish that the question ..."
 
Том 65, № 3 (2020) Негативные аспекты стиля аналитической философии Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
И. К. Ставровский
"... is designed to give a science­like look to the text. The article begins with the origins of the style ..."
 
Том 65, № 4 (2020) Аспекты нелинейности в музыке второй половины ХХ века Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Т. Г. Мдивани
"... , non­linear music is a specific musical text, or “modern … opus perfectum et absolutum” (according to M ..."
 
Том 64, № 3 (2019) Интерпретация мифа об Орфее и Эвридике в поэме Дино Буццати “Poema a fumetti” Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Е. В. Чеснокова
"... of such a literary work as “Poema a fumetti” are examined, exact genre of the given artistic text, it means the genre ..."
 
Том 65, № 3 (2020) Дынаміка лексікаграфічнай падачы і практычнага ўжывання асабовых назоўнікаў з суфіксам ­ц(а) Аннотация  похожие документы
Е. Д Гончаренко
"... masculine or masculine and common). Analysis of modern media texts shows a wider use of nouns ..."
 
№ 3 (2017) КОГНИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ МУЗЫКИ В БЕЛОРУССКОМ КОМПОЗИТОРСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Т. Г. Мдивани
"... musical meaning and the meaning of musical text. The main part of the article explores the composer ..."
 
Том 63, № 1 (2018) ВИД ГЛАГОЛА И СПОСОБЫ ГЛАГОЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ В РУССКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Е. В. Алимпиева
"... we have used the verbs of parallel texts of Russian literature in translation into the German ..."
 
Том 64, № 2 (2019) Вывучэнне рамана: гісторыя і сучаснасць Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Г. В. Навасельцава
"... -genre novel typology to systematize the knowledge of certain novel texts and determine the aesthetic ..."
 
Том 64, № 3 (2019) Варыянтнасць у беларускіх абрадавых веснавых песнях-танках “Ой, не расці, кропе” Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Н. Г. Мазурына
"... a number of tunes and texts of songs recorded in different regions of Belarus in the second half ..."
 
№ 4 (2016) ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННОГО МУСУЛЬМАНСКОГО ПАЛОМНИЧЕСТВА Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Д. М. Зайцев
"... следующие методы исследования: теоретический анализ и обобщение научной литературы, сакральных текстов, в ..."
 
№ 1 (2016) Курганныя могільнікі на тэрыторыі басейна ракі Шчары: гісторыя даследавання і культурна-храналагічная інтэрпрэтацыя Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. М. Максимович
"... This article deals with generalization and analysis of information, which refers to the history ..."
 
Том 64, № 2 (2019) Взаимодействие оратора и аудитории в публичной речи на английском и белорусском языках Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
О. А. Гергиев
"... высказываний, конструкций, вводящих речь оппонентов. Выявлено, что маркерами побуждения в англоязычной ..."
 
№ 1 (2015) Литературная деятельность Франциска Скорины в системе развития переводной письменности Беларуси XV - начала XVI века Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
С. Л. Гаранин
"... , исследуются особенности редактирования текстов в этот период и устанавливается влияние традиционных приемов ..."
 
Том 65, № 4 (2020) Научный дискурс в аспекте взаимодействия категорий модуса и модальности Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Н. В. Зиневич
"... одновременное нахождение в высказывании индикаторов модуса и модальности. Сопоставительный анализ подтвердил ..."
 
№ 4 (2015) Месяц і зоркі ў народнай медыцыне беларусаў Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
"... определяются место, роль и значение луны и звёзд в лечебных ритуалах и заговорных текстах, которые их ..."
 
Том 65, № 4 (2020) Катэгорыя прасторы ў гуманітарным дыскурсе Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Ж. С. Шаладонова
"... пространственных образов в изучении структуры, семантики, стилистики и поэтики художественных текстов. ..."
 
Том 63, № 3 (2018) ПРАЯВЫ ВАРЫЯНТНАСЦІ Ў БЕЛАРУСКАЙ КАЛЯНДАРНА-АБРАДАВАЙ ТРАДЫЦЫІ (НА ПРЫКЛАДЗЕ ВЕСНАВОЙ ПЕСНІ “ВОЛ БУШУЕ – ВЯСНУ ЧУЕ”) Аннотация  похожие документы
Н. Г. Мазурына
"... десятки напевов и текстов песен, записанных в разных местах Беларуси в конце ХІХ – начале ХХІ века. В ..."
 
Том 64, № 4 (2019) Семья как коммуникативно-личностное пространство во французской и белорусской лингвокультурах Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Е. А. Гапанович
"... послужили художественные и специализированные тексты, словарные статьи лингвокультурологической ..."
 
1 - 46 из 46 результатов

Советы по поиску:

  • Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
  • Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
  • По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
  • Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
  • Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
  • Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
  • Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
  • Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)