Preview

Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия гуманитарных наук

Расширенный поиск

Поиск


Сортировать по:     
 
Выпуск Название
 
Том 63, № 4 (2018) Стратэгiя развiцця i асноўныя напрамкi акадэмiчных даследаванняў у галiне культуры, мовы i лiтаратуры Аннотация  похожие документы
А. I. Лакотка
"... in the fields of culture, language and literature are analyzed. ..."
 
Том 65, № 1 (2020) Язык и культура: аспекты взаимосвязи и взаимовлияния Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Ли Лунь
"... , which requires a clear understanding of the relationship between language and culture. Therefore ..."
 
Том 65, № 4 (2020) Захаваем беларускую мову – захаваем беларускую душу Аннотация  похожие документы
В. Г. Гусаков, А. А. Коваленя
"... The article outlines the complicated path of formation of the Belarusian language. On a number ..."
 
Том 65, № 1 (2020) Гісторыя Заходняй Беларусі (1921–1939 гг.) у айчыннай гістарыяграфіі 50–80-х гг. ХХ ст. Аннотация  похожие документы
А. А. Савіч
"... and spiritual culture, in the field of education and science literature and art. ..."
 
№ 1 (2014) Академическая наука - развитию национальной культуры Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. И. Локотко
"... today. Carefully the activities of the Center for Belarusian culture, language and literature researches ..."
 
Том 63, № 4 (2018) Набыткі і перспектывы акадэмічнага мовазнаўства Аннотация  похожие документы
І. Л. Капылоў, В. У. Міцкевіч
"... in Belarus, the Jakub Kolas Institute of Linguistics, describes its current state and determines ..."
 
Том 64, № 1 (2019) Першы даведнік па культуры беларускага вымаўлення Аннотация  похожие документы
В. П. Русак, В. А. Мандзік, Ю. С. Гецэвіч, С. И. Лысы
"... in Belarusian linguistics “Pronouncing dictionary of the Belarusian language”, prepared at the junction ..."
 
№ 2 (2015) Словарь живого белорусского языка: теоретико-методологические аспекты составления Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
И. В. Галузо
"... of the living Belarusian language in the 20th years of twentieth century in comparison with the most important ..."
 
№ 1 (2014) Ордена Дружбы народов Институт литературы имени Янки Купалы (1931-2008 гг.) Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
М. И. Мушинский, М. А. Тычина, С. Л. Гаранин
"... Institute of the Literature named after Yanka Kupala (1931-2008) is a leading scientific ..."
 
Том 64, № 3 (2019) Дзейнасць латышскага навукова-даследчага падраздзялення пры Інстытуце беларускай культуры і Беларускай акадэміі навук (1928–1936 гг.) Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Д. А. Крэнт
"... , is evidenced by the organization of the Latvian research unit at the Institute of Belarusian Culture (IBC ..."
 
Том 63, № 1 (2018) ВИД ГЛАГОЛА И СПОСОБЫ ГЛАГОЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ В РУССКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Е. В. Алимпиева
"... -related Russian and German languages. The methodological basis of the research is works by outstanding ..."
 
Том 66, № 1 (2021) Кантрастыўны прынцып падзелу сацыяльнай рэчаіснасці паводле культурна-саслоўнай прыкметы ў беларускай мове і літаратуры XIX ст. Аннотация  похожие документы
Т. Н. Игнатюк
"... . Features of the national character of the Belarusian people in the period of democratization of language ..."
 
Том 63, № 4 (2018) Здабыткі літаратуразнаўчай навукі, тэксталогіі і крытыкі Аннотация  похожие документы
І. В. Саверчанка
"... In the article the main achievements of modern Belarusian theory of literature, textology ..."
 
№ 3 (2016) ГЕНДАРНАЯ ПАРЭМІЯЛОГІЯ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ Ў СУПАСТАЎЛЕННІ З АНГЛІЙСКАЙ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
В. В. ІЗОТАВА
"... The research intends to show through the comparative analysis of language means a number ..."
 
Том 64, № 3 (2019) Мова юрыдычных тэкстаў як аб’ект даследавання ў лінгвістыцы і юрыспрудэнцыі Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Г. I. Кулеш
"... languages, even in sister languages. For full use of the Belarusian language in legal domain ..."
 
№ 1 (2014) Белорусский язык и академическое языкознание в начале ХХІ века Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
"... In the article general characteristics of Belarusian language in communicative system of Belarus ..."
 
№ 4 (2015) Розначытанні ў Баркулабаўскім зборніку і Слуцкім летапісе Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
"... Written sources base has widened the history of the Belarusian language by adding such new texts ..."
 
Том 65, № 3 (2020) Негативные аспекты стиля аналитической философии Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
И. К. Ставровский
"... ­like language. At the same time, the works of the continental philosophers are rejected only on the basis ..."
 
№ 2 (2014) Структура лексико-семантического поля «транспортные средства» в английском языке Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
В. В. Криворот
"... -semantic field «Vehicles» in the English language. Studies of 385 lexical units chosen from «Cambridge ..."
 
№ 1 (2015) Статус языка законодательных текстов в структуре официально-делового стиля Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. И. Кулеш
"... of their language have been made. Approaches to problem solving of the style name, separating the individual sub ..."
 
Том 63, № 3 (2018) НАЦИОНАЛЬНО-ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА В БССР (1920-е – начало 1930-х гг.) И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА СТАТУС ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
М. А. Раткевич
"... National-language policy in the 1920s and early 1930s had a major impact on the ratio of the socio ..."
 
№ 1 (2016) Лексико-семантические поля «цвет» и «колер» в русском и белорусском языках: особенности структуры и состава Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
И. В. Елынцева
"... and composition in lexical-semantic systems of Russian and Belarusian languages at present stage ..."
 
Том 63, № 4 (2018) Інстытут гісторыі НАН Беларусі: дасягненні і перспектывы Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
В. В. Даніловіч, В. Л. Лакіза
"... The article presents the major accomplishments of the Institute of History of the National Academy ..."
 
№ 3 (2017) ЯКУБ КОЛАС: НАЦЫЯНАЛЬНАЯ КЛАСІКА Ў БЕЛАРУСКАЙ І СУСВЕТНАЙ ЛІТАРАТУРЫ (Да 135-годдзя з дня нараджэння Якуба Коласа) Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
М. А. Тычына
"... Yakub Kolas’s work is explored as part of Belarusian literature in the dialogue with European ..."
 
Том 65, № 3 (2020) Дынаміка лексікаграфічнай падачы і практычнага ўжывання асабовых назоўнікаў з суфіксам ­ц(а) Аннотация  похожие документы
Е. Д Гончаренко
 
Том 63, № 2 (2018) НОВЫ НАПРАМАК У БЕЛАРУСКІМ ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВЕ Аннотация  похожие документы
М. У. Мікуліч
"... Interrelations of the Center for Belarusian Culture, Language and Literature Studies of the National Academy ..."
 
№ 1 (2017) СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АДЪЕКТИВНЫХ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИХ ГРУПП КОЛОРАТИВОВ РУССКОГО И БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКОВ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
И. В. Елынцева
"... and Belarusian languages. The data structure of hierarchically organized lexical sets is explored by using ..."
 
№ 2 (2014) Постфиксальное словообразование наречий в русском и белорусском языках: общее и специфическое Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
И. В. Елынцева
"... in the Russian and Belarusian literary languages at the present stage of their functioning. Both for detection ..."
 
№ 2 (2016) АГУЛЬНЫЯ ТЭНДЭНЦЫІ Ў БЕЛАРУСКАЙ ГУМАРЫСТЫЧНАЙ ПАЭЗІІ ХІХ СТАГОДДЗЯ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. У. Нанас
"... interconnection of the literary works with the public comic culture, folklore, which manifests itself at all ..."
 
№ 1 (2016) Мастацкі пераклад з блізкароднасных моў у святле рэцэптыўнай эстэтыкі Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Н. В. Яковенко
 
№ 4 (2016) ЛІНГВІСТЫЧНЫ СТАТУС КАТЭГОРЫІ ПЭЎНАСЦІ/НЯПЭЎНАСЦІ Ў БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. А. Ларыёнава
"... , the quantifier theory. The status of the category of definiteness and indefiniteness is grammatical in languages ..."
 
Том 63, № 4 (2018) Институционализация и парадигмальность развития социологии в Национальной академии наук Белпруси Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Е. М. Бабосов
"... . The connection between this process and poliparadigmality of sociological research in the Institute of Sociology ..."
 
Том 64, № 4 (2019) Буддийские заимствования в контексте традиционной физической культуры Китая Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Фан Чжэнвэй
"... In modern scientifical literature there is a popular opinion that the Chinese culture ..."
 
№ 3 (2017) РОЛЯ Ф. СКАРЫНЫ Ў РАЗВІЦЦІ СЛОЎНІКАВАГА СКЛАДУ СТАРАБЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРНА-ПІСЬМОВАЙ МОВЫ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. М. Булыка
"... of the Old Belarusian literary and written language. It examines the Bible editions issued by the first ..."
 
№ 1 (2016) Значение деятельности Ф. Е. Сенчиковского для римско-католической церкви в Российской империи (вторая половина XIX - начало ХХ в.) Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. И. Ганчар
 
Том 63, № 3 (2018) БЕЛАРУСКІЯ НАЗОЎНІКІ PLURALIA TANTUM ЯК ДЫНАМІЧНЫ ЛЕКСІКА-ГРАМАТЫЧНЫ КЛАС СУБСТАНТЫЎНАЙ ЛЕКСІКІ Аннотация  похожие документы
А. В. Семянькевіч
"... as well, since it has a great impact on the way a word functions in the language. The study is based ..."
 
№ 2 (2017) МІФАЛАГІЧНЫ ЎРБАНІЗМ ЯНА БАРШЧЭЎСКАГА Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Л. П. Леська
"... ’s inconsistent hopes for the city as a center of education, high culture and spirituality. It is emphasized ..."
 
№ 2 (2015) Культурные доминанты компьютерно-опосредованной коммуникации Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. А. Баркович
"... of language components and culture qualities. An artificial intelligence is now unable autonomous from person ..."
 
Том 63, № 1 (2018) ТРАДИЦИОННОЕ ПАЛОМНИЧЕСТВО В ИНДИИ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Д. М. Зайцев
"... literature, sacred texts, in particular, Vedas and their interpretation, systemic analysis, isolation ..."
 
Том 64, № 2 (2019) Взаимодействие оратора и аудитории в публичной речи на английском и белорусском языках Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
О. А. Гергиев
"... . Two t ypes of speeches are analyzed: epideictic and argumentative. Some genre and culture-specific ..."
 
№ 1 (2016) Литературное наследие Коттона Мэзера Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. Л. Церковский
"... Author shows the most essential characteristics of the Early American literature in the article ..."
 
№ 3 (2017) ФИЛОСОФСКАЯ ДОКТРИНА ФРАНЦИСКА СКОРИНЫ – РОДОНАЧАЛЬНИКА РЕНЕССАНСА В БЕЛАРУСИ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Е. М. Бабосов
"... as an integral community united by origin, native land, historical destiny, language, culture, Christian ..."
 
Том 64, № 2 (2019) Праблема сінтаксічнай непаўнаты ў кітайскім мовазнаўстве Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Шоу Цзяжуй
"... of the scientific literature on the problem of structural-syntactic modifications allows us to develop the end ..."
 
№ 3 (2014) Семантическая деривация в субстандарте: семасиологический и ономасиологический аспекты Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. Н. Лундышева
"... This article has been written in aims to reveal the role of literary language in the Russian sub ..."
 
Том 63, № 2 (2018) ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ИНСТИТУТА СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОЛОГИИ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Н. А. Сосновская
"... One of the most acute problems of the present is the crisis phenomena in the institute of family ..."
 
№ 1 (2014) Институт истории в системе отечественной исторической науки Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
В. В. Данилович
"... This article describes activities of state scientific institution «The Institute of History ..."
 
№ 3 (2017) ЦЕННОСТИ КАК КЛЮЧЕВОЙ КОМПОНЕНТ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Е. В. Шухно
"... of organizational culture and the system of its values. Organizational culture is understood as a system of values ..."
 
№ 4 (2015) Незгасальнае святло народнай традыцыйнай культуры  PDF (Rus)  похожие документы
 
Том 65, № 4 (2020) Приоритет культуры при формировании идеала будущего Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. Н. Данилов
"... The priority role of culture in formation of the ideal of the future is proved, the technology ..."
 
Том 64, № 4 (2019) Словообразовательная пара: теория и практика лексикографирования Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. В. Никитевич
"... of the Russian language (literary language / dialects)? Derivational pairs can have different semantic content ..."
 
1 - 50 из 158 результатов 1 2 3 4 > >> 

Советы по поиску:

  • Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
  • Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
  • По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
  • Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
  • Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
  • Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
  • Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
  • Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)