Preview

Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия гуманитарных наук

Расширенный поиск

Поиск


Сортировать по:     
 
Выпуск Название
 
Том 63, № 2 (2018) МАСТАЦКАЯ АНТРАПАЛОГІЯ Ў БЕЛАРУСКАЙ ПРОЗЕ ПЕРШАЙ ТРЭЦІ ХХ СТАГОДДЗЯ: ВОБРАЗЫ І ПАНЯЦЦІ Аннотация  похожие документы
А. І. Белая
"... of such traditionally typified characters as “a small man”, “a superfluous man”, “a man in the case”. The paper ..."
 
№ 1 (2016) Методика создания ономасиологического портрета героя художественного произведения Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Ю. Н. Чагайда
"... Article presents methods to creation of onomasiological portrait oof the fiction writing character ..."
 
Том 65, № 4 (2020) Катэгорыя прасторы ў гуманітарным дыскурсе Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Ж. С. Шаладонова
"... and its components in philosophy, culturology, humanitarian geography, and literary criticism ..."
 
Том 64, № 2 (2019) «Пані Ядвіга» В. Солтана: либреттологический аспект исследования оперного авантекста Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
И. В. Пилатова
"... a literary analysis of Russian and Belarusian versions of the K. Tarasov’s documental story, to reveal genre ..."
 
№ 2 (2015) Литературный символизм в русле рецептивной эстетики Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Т. Б. Матюхина
"... » and «symbol». Inexhaustible possibilities of associative character present the main results of in-depth study ..."
 
Том 63, № 2 (2018) НОВЫ НАПРАМАК У БЕЛАРУСКІМ ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВЕ Аннотация  похожие документы
М. У. Мікуліч
"... of the historical literary process. The author reveals the characteristic features of the complex scientific project ..."
 
Том 66, № 1 (2021) Чалавек – прастора – тэкст: стратэгіі духоўна-творчага ўзаемадзеяння Аннотация  похожие документы
Ж. С. Шаладонова
"... Тhe article analyzes the correlative relationships of man and space and the features of its ..."
 
Том 64, № 1 (2019) Эмоцыя і пачуццё як паняцці літаратурнага аналізу паэтычнага твора Аннотация  похожие документы
С. У. Калядка
"... as independent definitions in the literary analysis of poetic work. The article deals with the mechanisms ..."
 
№ 2 (2014) Художественные произведения о библейских событиях: предпосылки возникновения, особенности рецепции и жанровая природа Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
"... Investigations of two literary works in which Old Testament dominates in capacity of inter-text ..."
 
Том 63, № 1 (2018) «КАНЦЭПЦЫЯ ЧАЛАВЕКА» Ў МАСТАЦКА-ЭСТЭТЫЧНАЙ ПРАСТОРЫ БЕЛАРУСКАЙ АПОВЕСЦІ ХХ СТАГОДДЗЯ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
I. М. Шаладонаў
"... idea” in a work of art is clearly refracted, both through the embodiment of “concept of man”, which ..."
 
№ 4 (2016) ДАСЯГНЕННЕ ЛІТАРАТУРАЗНАЎЦАЎ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
М. У. Мікуліч
 
№ 1 (2016) Литературное наследие Коттона Мэзера Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. Л. Церковский
"... (I663-1728), his art style and problems of his literary creation have been described in the article ..."
 
№ 4 (2014) Человек и устойчивость биосферы Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
В. К. Савченко
 
Том 63, № 4 (2018) Здабыткі літаратуразнаўчай навукі, тэксталогіі і крытыкі Аннотация  похожие документы
І. В. Саверчанка
"... and literary criticism are presented. The author draws attention to the results of scientific research ..."
 
Том 64, № 2 (2019) Вывучэнне рамана: гісторыя і сучаснасць Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Г. В. Навасельцава
"... the interpretation of characters with the plot-composition peculiarities, M. M. Bakhtin formulates the idea ..."
 
№ 1 (2014) Стиль в соотношениях с другими категориями поэтики литературы Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Е. А. Городницкий
"... . System of attitudes of these categories has been regarded in view of integrated analysis of the literary ..."
 
№ 4 (2015) Розначытанні ў Баркулабаўскім зборніку і Слуцкім летапісе Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
"... chronicles has been conducted for examination of norms of the ancient Belarusian literary language ..."
 
№ 3 (2017) РОЛЯ Ф. СКАРЫНЫ Ў РАЗВІЦЦІ СЛОЎНІКАВАГА СКЛАДУ СТАРАБЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРНА-ПІСЬМОВАЙ МОВЫ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. М. Булыка
"... of the Old Belarusian literary and written language. It examines the Bible editions issued by the first ..."
 
Том 63, № 2 (2018) КУЛЬТУРНО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ АНГЛО-СОВЕТСКИЕ СВЯЗИ В 30-е гг. ХХ в. Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
И. В. Жилинская
"... activity. In the article the main tendencies, stages and forms of the Anglo-Soviet literary exchange ..."
 
Том 65, № 4 (2020) Літаратурны канон у паэтычнай спадчыне Максіма Багдановіча: генеалогія, рэцэпцыя, семіёзіс Аннотация  похожие документы
В. А. Максимович
"... , there is studied the role of literary canon in aesthetic self­identification of national literature. It is noted ..."
 
№ 3 (2016) Мастацкая рэлевантнасць эпізоду ў перакладах рамана Івана Шамякіна «Сэрца на далоні» Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Н. В. ЯКАВЕНКА
"... literary criticism in the early 20th century. It has been shown how relevance of the translation is formed ..."
 
№ 3 (2015) Человек и природа в осмыслении американских и белорусских писаталей второй половины ХХ века Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
О. В. Гниломедова
 
№ 3 (2016) САЦЫЯЛОГІЯ ЛІТАРАТУРЫ Ў БЕЛАРУСКІМ ДЫСКУРСЕ ПАЧАТКУ ХХІ СТАГОДДЗЯ: СТАН І ПЕРСПЕКТЫВЫ РАЗВІЦЦЯ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
І. Л. ШАЎЛЯКОВА-БАРЗЕНКА
"... literary and interdisciplinary studies is presented in the article. In a discourse of the end of 1990 ..."
 
№ 3 (2017) ПРАРОК АДРАДЖЭННЯ (Да 135-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы) Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
У. В. Гніламедаў, М. У. Мікуліч
 
Том 64, № 1 (2019) Першы даведнік па культуры беларускага вымаўлення Аннотация  похожие документы
В. П. Русак, В. А. Мандзік, Ю. С. Гецэвіч, С. И. Лысы
"... of interdisciplinary research by specialists of two academic institutions. The dictionary proposes literary ..."
 
№ 2 (2017) ГЕРМЕНЕЎТЫКА ЖАНРУ ФІЛАСОФСКАЙ ЛІРЫКІ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. С. Панфілава
"... of such categories of the literature poetics as genre, style and artistic technique. In modern literary studies which ..."
 
№ 1 (2015) Литературная деятельность Франциска Скорины в системе развития переводной письменности Беларуси XV - начала XVI века Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
С. Л. Гаранин
"... of translation and editorial work on F. Skorina's literary work has been established, too. ..."
 
№ 4 (2017) СТРАТЕГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НООСФЕРНОГО ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
П. Г. Никитенко
 
Том 64, № 3 (2019) Интерпретация мифа об Орфее и Эвридике в поэме Дино Буццати “Poema a fumetti” Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Е. В. Чеснокова
"... of such a literary work as “Poema a fumetti” are examined, exact genre of the given artistic text, it means the genre ..."
 
Том 66, № 1 (2021) Беларускія замовы ў еўрапейскай перспектыве: матыў трох дзеваў-памочніц Аннотация  похожие документы
Т. В. Володина
"... , these are the traveling female characters who help the sick along the way. The needlework motif begins to dominate Polish ..."
 
№ 3 (2017) ЯКУБ КОЛАС: НАЦЫЯНАЛЬНАЯ КЛАСІКА Ў БЕЛАРУСКАЙ І СУСВЕТНАЙ ЛІТАРАТУРЫ (Да 135-годдзя з дня нараджэння Якуба Коласа) Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
М. А. Тычына
"... important events, phenomena and facts of the relevant literary process and the resumption of a bilateral ..."
 
№ 1 (2015) Особенности употребления адъективированных причастных словосочетаний в произведениях Ивана Шамякина Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Е. Н. Якушева
"... -groups in the literary text have been considered. The reasons of their adjectivisation have been analyzed ..."
 
№ 3 (2016) ГЕНДАРНАЯ ПАРЭМІЯЛОГІЯ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ Ў СУПАСТАЎЛЕННІ З АНГЛІЙСКАЙ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
В. В. ІЗОТАВА
"... of universal and specific features in the linguistic realisations of the images of a man and a woman ..."
 
№ 3 (2014) Семантическая деривация в субстандарте: семасиологический и ономасиологический аспекты Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. Н. Лундышева
"... This article has been written in aims to reveal the role of literary language in the Russian sub ..."
 
№ 4 (2015) Эмоцыя ў паэтычным тэксце: тэкстаўтваральны і сэнсаўтваральны патэнцыялы Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
"... . Such potentials of emotions as textual and semantic ones have been considered as a literary studied definitions. ..."
 
№ 4 (2015) Концепция чистого искусства в осмыслении Эллиса и представителей русской эстетической критики середины ХІХ века Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Т. В. Данилович
"... Interpretations of the Pure Art idea in the literary criticism of Ellis and supporters ..."
 
Том 65, № 3 (2020) Міфалогія прадметнага свету ў творах Максіма Гарэцкага Аннотация  похожие документы
Л. П. Лесько
"... is a way to harmonize the surrounding world and man in it, and also a precise picture of the reality ..."
 
№ 2 (2016) АГУЛЬНЫЯ ТЭНДЭНЦЫІ Ў БЕЛАРУСКАЙ ГУМАРЫСТЫЧНАЙ ПАЭЗІІ ХІХ СТАГОДДЗЯ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. У. Нанас
"... a prosaic narration; appealing to the image of the peasant-narrator; using of literary works as means ..."
 
Том 64, № 4 (2019) Словообразовательная пара: теория и практика лексикографирования Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. В. Никитевич
"... of the Russian language (literary language / dialects)? Derivational pairs can have different semantic content ..."
 
№ 1 (2017) ГЕНЕЗІС БЕЛАРУСКАЙ АПОВЕСЦІ ХХ СТАГОДДЗЯ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
I. М. Шаладонаў
"... . The conclusion is made that the genre-based approach to analyzing the literary process is the most effective ..."
 
№ 3 (2017) ЯНКА КУПАЛА І ЯКУБ КОЛАС У «НАШАЙ НІВЕ» Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. У. Унучак
"... The article explores ideological foundations of Yanka Kupala’s and Yakub Kolas’s literary work ..."
 
Том 63, № 3 (2018) КАК Я ПОНИМАЮ КУЛЬТУРОЛОГИЮ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
В. А. Салеев
"... of knowledge about culture. The highest task of it, as postulated in the work, is the formation of man ..."
 
№ 1 (2015) Философия имени в трактовке С. Н. Булгакова Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. А. Гируцкий
"... in the broadest possible context such as God, man, world. It acts as a necessary element of theo-anthropological ..."
 
№ 2 (2014) Постфиксальное словообразование наречий в русском и белорусском языках: общее и специфическое Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
И. В. Елынцева
"... in the Russian and Belarusian literary languages at the present stage of their functioning. Both for detection ..."
 
№ 1 (2016) Мастацкі пераклад з блізкароднасных моў у святле рэцэптыўнай эстэтыкі Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Н. В. Яковенко
"... Author of the article shows the aesthetic distance formation between the literary writing ..."
 
№ 4 (2015) Формирование древнерусского христианского паломничества Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Д. М. Зайцев
"... and the literary heritage of pilgrims have been shown the very important material for studies of the ancient ..."
 
Том 66, № 1 (2021) Кантрастыўны прынцып падзелу сацыяльнай рэчаіснасці паводле культурна-саслоўнай прыкметы ў беларускай мове і літаратуры XIX ст. Аннотация  похожие документы
Т. Н. Игнатюк
"... . Features of the national character of the Belarusian people in the period of democratization of language ..."
 
№ 2 (2017) ФИЛОСОФИЯ В СОВРЕМЕННОМ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ: ТРАДИЦИОННЫЕ ФУНКЦИИ И НОВЫЕ ЗАДАЧИ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. И. Левко
"... cultural code through a man’s thinking, his religious beliefs and competitive game forms of conduct ..."
 
№ 2 (2015) Стратегия «социальной гармонии» в динамике глобализирующегося мира: ноосферный проект В. И. Вернадского Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Т. И. Адуло
"... ), moral motivations and industry. Thereby not industrial benefit or profitability, but the man, his ..."
 
№ 4 (2016) ТЕОРИЯ ЧИСТОГО ИСКУССТВА В ВОСПРИЯТИИ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ КОНЦА 1980-х гг. Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Т. В. Данилович
"... -nineteenth century and Soviet literary criticism. The diversity of points of view among the writers ..."
 
1 - 50 из 74 результатов 1 2 > >> 

Советы по поиску:

  • Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
  • Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
  • По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
  • Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
  • Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
  • Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
  • Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
  • Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)