Preview

Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия гуманитарных наук

Расширенный поиск

Поиск


Сортировать по:     
 
Выпуск Название
 
Том 65, № 4 (2020) Катэгорыя прасторы ў гуманітарным дыскурсе Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Ж. С. Шаладонова
"... In the article the studies of space in the humanitarian disciplines are considered , their phasing ..."
 
№ 1 (2014) Гуманитарная наука Беларуси на современном этапе Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. А. Коваленя, В. И. Левкович
"... of the Republic of Belarus which made by the Department of Humanitarian Science of the National Academy ..."
 
Том 63, № 2 (2018) НОВЫ НАПРАМАК У БЕЛАРУСКІМ ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВЕ Аннотация  похожие документы
М. У. Мікуліч
"... of the historical literary process. The author reveals the characteristic features of the complex scientific project ..."
 
Том 63, № 4 (2018) Гуманітарная навука Беларусі: гісторыя і сучаснасць (Да 90-годдзя з дня заснавання Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі) Аннотация  похожие документы
А. А. Каваленя, В. І. Ляўковіч, В. С. Юшкевіч
"... and humanitarian sciences in Belarusian society. The work stresses that the main objective of the research ..."
 
Том 63, № 2 (2018) ТРАНСФОРМАЦИИ МАРКСИЗМА В КОНТЕКСТЕ КИТАЙСКОГО МОДЕРНИЗАЦИОННОГО ПРОЕКТА Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
В. А. Белокрылова
"... and categorical space is problematized against the background of classical Marxism. Тhe correlation of the value ..."
 
Том 63, № 2 (2018) ГУМАНИТАРНОЕ ЗНАНИЕ В ГОД НАУКИ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. А. Коваленя, В. И. Левкович
"... in a state research programme “Economics and Humanitarian Development of Belarusian Society for 2016–2020 ..."
 
№ 1 (2017) ГУМАНИТАРНАЯ НАУКА БЕЛОРУССКОМУ ОБЩЕСТВУ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. А. Коваленя, В. И. Левкович
"... . It is emphasized that the main tasks of humanitarian scholars are a) the advanced and reasonable justification ..."
 
№ 1 (2014) Академическая наука - развитию национальной культуры Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. И. Локотко
"... and development, which are guarantors for sustainable progress in the contemporary humanitarian space of mankind ..."
 
Том 64, № 1 (2019) Эмоцыя і пачуццё як паняцці літаратурнага аналізу паэтычнага твора Аннотация  похожие документы
С. У. Калядка
"... as independent definitions in the literary analysis of poetic work. The article deals with the mechanisms ..."
 
Том 63, № 3 (2018) КАК Я ПОНИМАЮ КУЛЬТУРОЛОГИЮ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
В. А. Салеев
"... Рассматриваются предмет, задачи и способы формирования знания новой гуманитарной науки ..."
 
Том 66, № 1 (2021) Чалавек – прастора – тэкст: стратэгіі духоўна-творчага ўзаемадзеяння Аннотация  похожие документы
Ж. С. Шаладонова
"... reflection in literary texts. The attention is paid to the symbolization of space as a result of its cultural ..."
 
№ 3 (2016) САЦЫЯЛОГІЯ ЛІТАРАТУРЫ Ў БЕЛАРУСКІМ ДЫСКУРСЕ ПАЧАТКУ ХХІ СТАГОДДЗЯ: СТАН І ПЕРСПЕКТЫВЫ РАЗВІЦЦЯ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
І. Л. ШАЎЛЯКОВА-БАРЗЕНКА
"... literary and interdisciplinary studies is presented in the article. In a discourse of the end of 1990 ..."
 
№ 4 (2016) ДАСЯГНЕННЕ ЛІТАРАТУРАЗНАЎЦАЎ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
М. У. Мікуліч
 
№ 1 (2016) Литературное наследие Коттона Мэзера Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. Л. Церковский
"... (I663-1728), his art style and problems of his literary creation have been described in the article ..."
 
Том 63, № 4 (2018) Здабыткі літаратуразнаўчай навукі, тэксталогіі і крытыкі Аннотация  похожие документы
І. В. Саверчанка
"... and literary criticism are presented. The author draws attention to the results of scientific research ..."
 
№ 2 (2015) Литературный символизм в русле рецептивной эстетики Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Т. Б. Матюхина
 
№ 1 (2017) ФЕНОМЕН ЛІТАРАТУРЫ НОН-ФІКШН: АСПЕКТЫ ТЭОРЫІ І ВЕРЫФІКАЦЫІ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Г. Ю. Новік
"... . However, studying documentary prose in the Belarusian humanitarian science is limited and fragmentary ..."
 
Том 65, № 3 (2020) Социальная реальность как объект научного познания Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Р. А. Смирнова
"... conservatism of social and humanitarian sciences which is expressed in the ontologization of knowledge ..."
 
№ 1 (2014) Стиль в соотношениях с другими категориями поэтики литературы Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Е. А. Городницкий
"... . System of attitudes of these categories has been regarded in view of integrated analysis of the literary ..."
 
№ 4 (2015) Розначытанні ў Баркулабаўскім зборніку і Слуцкім летапісе Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
"... chronicles has been conducted for examination of norms of the ancient Belarusian literary language ..."
 
№ 2 (2015) Культурные доминанты компьютерно-опосредованной коммуникации Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. А. Баркович
"... of the discourse, peculiar both technically and humanitarian, in particular, linguistic aspects. Issues ..."
 
№ 4 (2017) ІНТЭЛЕКТУАЛЬНАЯ АСОБА Ў СУЧАСНАЙ САЦЫЯЛЬНАЙ ПРАСТОРЫ Аннотация  похожие документы
К. И. Стаселько
"... . The author concludes that an intellectual is a kind of social agent in a social space who solves or attempts ..."
 
№ 3 (2017) РОЛЯ Ф. СКАРЫНЫ Ў РАЗВІЦЦІ СЛОЎНІКАВАГА СКЛАДУ СТАРАБЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРНА-ПІСЬМОВАЙ МОВЫ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. М. Булыка
"... of the Old Belarusian literary and written language. It examines the Bible editions issued by the first ..."
 
Том 63, № 2 (2018) КУЛЬТУРНО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ АНГЛО-СОВЕТСКИЕ СВЯЗИ В 30-е гг. ХХ в. Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
И. В. Жилинская
"... activity. In the article the main tendencies, stages and forms of the Anglo-Soviet literary exchange ..."
 
Том 65, № 4 (2020) Літаратурны канон у паэтычнай спадчыне Максіма Багдановіча: генеалогія, рэцэпцыя, семіёзіс Аннотация  похожие документы
В. А. Максимович
"... , there is studied the role of literary canon in aesthetic self­identification of national literature. It is noted ..."
 
№ 3 (2016) Мастацкая рэлевантнасць эпізоду ў перакладах рамана Івана Шамякіна «Сэрца на далоні» Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Н. В. ЯКАВЕНКА
"... literary criticism in the early 20th century. It has been shown how relevance of the translation is formed ..."
 
Том 64, № 2 (2019) «Пані Ядвіга» В. Солтана: либреттологический аспект исследования оперного авантекста Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
И. В. Пилатова
"... a literary analysis of Russian and Belarusian versions of the K. Tarasov’s documental story, to reveal genre ..."
 
№ 3 (2016) КІЧ У СУЧАСНЫМ ГА РАДСКІМ АСЯРОДДЗІ БЕЛАРУСІ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Д. Ю. БУНЕЕВА
"... The article investigates the phenomenon of kitsch in the visual art practices of urban space ..."
 
№ 3 (2017) ПРАРОК АДРАДЖЭННЯ (Да 135-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы) Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
У. В. Гніламедаў, М. У. Мікуліч
 
Том 64, № 1 (2019) Першы даведнік па культуры беларускага вымаўлення Аннотация  похожие документы
В. П. Русак, В. А. Мандзік, Ю. С. Гецэвіч, С. И. Лысы
"... of interdisciplinary research by specialists of two academic institutions. The dictionary proposes literary ..."
 
№ 4 (2014) Философия в современном эпистемологическом пространстве: междисциплинарный контекст Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
В. А. Белокрылова
 
№ 3 (2015) Интернет в сфере информационного пространства: перспективы и проблемы развития Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. Л. Пушкин
 
Том 65, № 3 (2020) Пространственно­-временные координаты социума: время «доступное» и «недоступное» Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Т. М. Шавердо
"... The article is devoted to the analysis of prospects for a sociological study of the space ..."
 
№ 1 (2015) Литературная деятельность Франциска Скорины в системе развития переводной письменности Беларуси XV - начала XVI века Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
С. Л. Гаранин
"... of translation and editorial work on F. Skorina's literary work has been established, too. ..."
 
№ 2 (2017) ФИЛОСОФИЯ В СОВРЕМЕННОМ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ: ТРАДИЦИОННЫЕ ФУНКЦИИ И НОВЫЕ ЗАДАЧИ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. И. Левко
 
Том 63, № 1 (2018) «КАНЦЭПЦЫЯ ЧАЛАВЕКА» Ў МАСТАЦКА-ЭСТЭТЫЧНАЙ ПРАСТОРЫ БЕЛАРУСКАЙ АПОВЕСЦІ ХХ СТАГОДДЗЯ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
I. М. Шаладонаў
 
Том 63, № 4 (2018) Принципы конституционной законности и единства правового пространства в российском законодательстве Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
В. Б. Евдокимов
"... of the legal space in the Russian Federation. The role of Prosecutor’s authorities and judicial bodies ..."
 
Том 64, № 4 (2019) Социодинамика пространственно-временной структуры свободного времени в сетевом обществе Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
И. Г. Скорая
"... The properties of space and time as the main attributes of social reality are analyzed ..."
 
Том 64, № 4 (2019) Семья как коммуникативно-личностное пространство во французской и белорусской лингвокультурах Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Е. А. Гапанович
"... existing in Belarusian and French families are considered. The ontological status of family as mental space ..."
 
№ 1 (2014) Модель развития нового уклада экономики - инновационная созидательная стратегия устойчивой жизнедеятельности Беларуси в условиях глобализации Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
П. Г. Никитенко
"... presented by outstanding scientists in natural and humanitarian fields. Noosphere-based economy has been ..."
 
№ 3 (2015) Образ острова в романе М. Турнье «Пятница, или Тихоокеанский лимб» Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. И. Завадская
"... novel «Friday, or Pacific limb», a modern adaptation of a literary myth about Robinson Crusoe ..."
 
Том 63, № 4 (2018) Інстытут гісторыі НАН Беларусі: дасягненні і перспектывы Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
В. В. Даніловіч, В. Л. Лакіза
"... research program “Economics and Humanitarian Development of the Belarusian Society” for 2016– 2020, as well ..."
 
Том 63, № 1 (2018) ФАКТОРЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДИНАМИКИ ОБЩЕСТВА ПЕРЕХОДНОГО ТИПА КАК ОБЪЕКТ ФИЛОСОФСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Е. Г. Наумова
"... and socio-humanitarian sciences are devoted to these problems. Dissertations that deal with this subject can ..."
 
№ 4 (2015) Влияние внешнеэкономической деятельности на взаимные инвестиционные процессы Республики Беларусь и государств-членов ЕЭП Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Е. В. Преснякова
"... of Belarus and the Member States of the Common economic space. Determined that in terms of integration ..."
 
№ 4 (2017) МУЗЕЙ ИЛИ ПАНОПТИКУМ: ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ВОСКОВЫХ ФИГУР Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
И. В. Горбунов
 
Том 64, № 2 (2019) Информационная безопасность личности в цифровую эпоху Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. Г. Климашин
"... . At the same time, the digital space is actively used by separate States, corporations and groups ..."
 
Том 65, № 3 (2020) Актуальные направления развития местного самоуправления в Республике Беларусь в контексте Европейской хартии местного самоуправления Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Г. А. Василевич
 
№ 2 (2017) ТАНЕЦ БУТА: АСНОЎНЫЯ ПРЫНЦЫПЫ І ІХ АСЭНСАВАННЕ Ў СУЧАСНЫМ БЕЛАРУСКІМ ПЛАСТЫЧНЫМ ТЭАТРЫ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Д. С. Скачкоў
"... between the dancer and his own body, and innovative techniques of working with image and stage space ..."
 
№ 3 (2017) ЯКУБ КОЛАС: НАЦЫЯНАЛЬНАЯ КЛАСІКА Ў БЕЛАРУСКАЙ І СУСВЕТНАЙ ЛІТАРАТУРЫ (Да 135-годдзя з дня нараджэння Якуба Коласа) Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
М. А. Тычына
"... important events, phenomena and facts of the relevant literary process and the resumption of a bilateral ..."
 
№ 1 (2015) Особенности употребления адъективированных причастных словосочетаний в произведениях Ивана Шамякина Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Е. Н. Якушева
"... -groups in the literary text have been considered. The reasons of their adjectivisation have been analyzed ..."
 
1 - 50 из 86 результатов 1 2 > >> 

Советы по поиску:

  • Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
  • Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
  • По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
  • Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
  • Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
  • Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
  • Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
  • Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)