Preview

Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия гуманитарных наук

Расширенный поиск

Поиск


Сортировать по:     
 
Выпуск Название
 
№ 3 (2016) АСНОЎНЫЯ ЭТАПЫ ДАСЛЕДАВАНН Я СІНТАКСІСУ БЕЛАРУСКІХ НА РОДНЫХ ГАВОРАК Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Ю. Л. ХВІЛАНЧУК
"... of works on the syntax of folk dialects, belonging to different scientific and educational genres ..."
 
№ 3 (2015) Предложные конструкции с временным значением в белорусских народных говорах Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Ю. Л. Хвиланчук
"... In the article the author discusses the subject phrases with a «tim valus» in Belarusian folk ..."
 
№ 4 (2015) Месяц і зоркі ў народнай медыцыне беларусаў Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
"... spiritual culture. It is folk medicine, which includes both ideas of the illness nature and ways ..."
 
№ 4 (2017) ЭТАПЫ ФАРМІРАВАННЯ ВАРЫЯНТНАСЦI НАРОДНЫХ ПЕСЕНЬ У БЕЛАРУСКАЙ ФАЛЬКЛАРЫСТЫЦЫ Аннотация  похожие документы
Н. Г. Мазурина
"... the variants and variative nature of folk songs in the period from the late 18th century up to the present ..."
 
Том 63, № 2 (2018) РЭДУПЛІКАЦЫЯ Ў СУЧАСНЫМ БЕЛАРУСКІМ ДЫЯЛЕКТНЫМ МАЎЛЕННІ: АСАБЛІВАСЦІ МОЎНАЙ РЭАЛІЗАЦЫІ І СЕМАНТЫКІ Аннотация  похожие документы
Ю. В. Маліцкі
"... to the analysis of cases of reduplication of linguistic units in modern Belarusian spoken dialect speech ..."
 
№ 2 (2016) УЯЎЛЕННІ СФЕРЫ НАРОДНАЙ ВЕТЭРЫНАРЫІ ЯК ПРАДМЕТ ФАЛЬКЛАРЫСТЫЧНАГА ДАСЛЕДАВАННЯ: АНАЛІЗ АЙЧЫННАЙ ГІСТАРЫЯГРАФІІ Аннотация  похожие документы
А. У. Шрубок
"... , systematization and analysis of Belarusian folk veterinary materials. Considerable attention is paid ..."
 
Том 64, № 4 (2019) Дзейнасць савецкіх устаноў па вывучэнні фальклору Вялікай Айчыннай вайны (1941–1960 гг.) Аннотация  похожие документы
Н. А. Гулак
"... helps modern folk art explorers assess the materials and publications objectively and set the direction ..."
 
Том 63, № 3 (2018) ПРАЯВЫ ВАРЫЯНТНАСЦІ Ў БЕЛАРУСКАЙ КАЛЯНДАРНА-АБРАДАВАЙ ТРАДЫЦЫІ (НА ПРЫКЛАДЗЕ ВЕСНАВОЙ ПЕСНІ “ВОЛ БУШУЕ – ВЯСНУ ЧУЕ”) Аннотация  похожие документы
Н. Г. Мазурына
"... manifests itself in the existence of works of folk art in variants. The method of comparing options has ..."
 
Том 64, № 3 (2019) Варыянтнасць у беларускіх абрадавых веснавых песнях-танках “Ой, не расці, кропе” Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Н. Г. Мазурына
"... itself in the existence of folk art in in different versions. Results of the study revealed the existence ..."
 
№ 4 (2016) ПАРТЫЗАНСКІ РУХ У ЗАХОДНЯЙ БЕЛАРУСІ Ў ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ 1920-х гг.: СТАН І ПЕРСПЕКТЫВЫ ДАСЛЕДАВАННЯ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. А. Савіч
"... historiography history of the guerrilla movement in Western Belarus in the first half of the 1920s. Based ..."
 
Том 64, № 4 (2019) Спартыўная дзейнасць Стралецкага саюза ў Заходняй Беларусі (1920–1930-я гг.) Аннотация  похожие документы
В. I. Крывуць
 
Том 65, № 1 (2020) Роля правазнаўцаў у выпрацоўцы беларускай юрыдычнай тэрміналогіі (1920–1930-­я гг.) Аннотация  похожие документы
Г. І. Кулеш
"... On the well-known jurists’ publications from the 1920s – 1930s their priority role in creating ..."
 
Том 63, № 3 (2018) НАЦИОНАЛЬНО-ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА В БССР (1920-е – начало 1930-х гг.) И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА СТАТУС ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
М. А. Раткевич
"... National-language policy in the 1920s and early 1930s had a major impact on the ratio of the socio ..."
 
№ 4 (2014) Актуализация экспрессивного содержания в современной белорусской разговорной речи Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Ю. В. Малицкий
"... . The basic types of actualizing words and syntax constructions have been considered. ..."
 
№ 1 (2017) АСІМЕТРЫЧНЫ ЭЛЕМЕНТ АРНАМЕНТУ ВІЦЕБСКАГА РУЧНІКА Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Л. Я. Агеева
"... The asymmetric element in the Belarusian folk ornamented towel from Vitebsk region is explored ..."
 
Том 65, № 4 (2020) Аброчны рытуал «хаджэнне хлеба»: міфасемантыка і культурны кантэкст Аннотация  похожие документы
Н. А. Гулак
"... that during the war archaic rituals and folk orthodox beliefs were actualized in folk culture. It is proved ..."
 
№ 1 (2015) Участие молодежи в общественной жизни Советской Беларуси в 20-30-е гг. ХХ в. Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
В. В. Данилович
"... of the 1920th has been characterized by considerable passivity of boys and girls in the public life. Komsomol ..."
 
Том 64, № 4 (2019) Словообразовательная пара: теория и практика лексикографирования Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. В. Никитевич
"... of the Russian language (literary language / dialects)? Derivational pairs can have different semantic content ..."
 
№ 1 (2015) "Мифопоэтическая этиология" камня в белорусском фольклоре Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
И. А. Швед
"... folk texts that explain the appearance of stones and especially their shape, composition, location ..."
 
№ 2 (2016) АДЗІН РЭДКІ МАТЫЎ БЕЛАРУСКАЙ КАСМАГОНІІ І КАСМАГАНІЧНЫЯ КАНЦЭПЦЫІ ШКОЛЫ ДЖАЙМІНІЯ «САМАВЕДЫ» І ПОЗНІХ ОРФІКАЎ Аннотация  похожие документы
С. І. Санько
"... the influence of literature of the Bulgarian Bogomils, but, more likely, a dualism both of the folk cosmogonies ..."
 
№ 3 (2014) «Санационная» молодежная политика и ее эволюция в Западной Беларуси Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
В. И. Кривуть
"... evolution over the 1920-1930 years have been characterized as well as these concepts features related ..."
 
№ 4 (2016) ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ КОНЦЕПЦИИ СУВЕРЕНИТЕТА: КЛАССИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ И РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ПРАВОПОНИМАНИЯ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Ж. И. Овсепян
"... , theory representation folk sovereignty, teaching about formally legal understanding of sovereignty ..."
 
№ 2 (2015) Еврейские молодежные организации советской беларуси (1921-1929 гг.) Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
В. В. Данилович
"... Article deals with the problem of Jewish youth organizations in the Soviet Belarus. During the 1920 ..."
 
Том 64, № 4 (2019) Паэтычная парадыгма ХІХ стагоддзя і метрычны рэпертуар вершаваных твораў Янкі Лучыны Аннотация  похожие документы
В. В. Круглова
"... from folk (intonation and saying) system of versification to syllabic system that gave way to the tonic ..."
 
№ 1 (2014) Эпистолярное наследие Н. С. Орехво как источник по историографии Западной Беларуси Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. А. Савич
"... науку. В особенности это касается научно-публицистической деятельности Н. С. Орехво, который входил 1920 ..."
 
№ 1 (2017) ОЦЕНКА НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА В. О. КЛЮЧЕВСКОГО В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XXI ВЕКА Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
М. И. Матюшевская
"... historiography in the 1920–1930s and in the subsequent Soviet period. Noteworthy are issues regarding V. O ..."
 
№ 1 (2017) ГЕНЕЗІС БЕЛАРУСКАЙ АПОВЕСЦІ ХХ СТАГОДДЗЯ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
I. М. Шаладонаў
"... in the Belarusian literature of the 1920s and exposes the productive nature of this fiction genre, and its relevant ..."
 
№ 4 (2017) ПАЭЗІЯ ЗАХОДНЯЙ БЕЛАРУСІ: НЯВЫВУЧАНЫЯ СТАРОНКІ Аннотация  похожие документы
Н. В. Микулич
"... The article explores ‘unstudied pages’ of the Western Belarusian poetry of the 1920s–1930s ..."
 
№ 2 (2017) МІФАЛАГІЧНЫ ЎРБАНІЗМ ЯНА БАРШЧЭЎСКАГА Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Л. П. Леська
"... of mythological consciousness and urban mythology (represented by folk legends about wonderful moments ..."
 
Том 63, № 3 (2018) АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ В БЕЛАРУСИ (конец ХIХ – начало XXI в.) Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
О. В. Марфина
"... the anthropological science endured the period of the formation. In 1920 one of national objectives was health ..."
 
1 - 30 из 30 результатов

Советы по поиску:

  • Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
  • Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
  • По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
  • Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
  • Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
  • Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
  • Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
  • Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)