Preview

Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия гуманитарных наук

Расширенный поиск

Белорусский язык и академическое языкознание в начале ХХІ века

Полный текст:

Аннотация

Дается общая характеристика белорусского языка в коммуникативной системе Беларуси в начале ХХІ в., называются лингвистические, социальные, правовые и социопсихологические факторы полноценного функционирования белорусского языка как государственного в условиях государственного двуязычия, подчеркивается роль академического языкознания в формировании литературного статуса белорусского языка и обеспечении теоретической и фактологической базы его функционирования в различных сферах коммуникации. Показаны также место и роль белорусского языка и академического языкознания в тематике XV Международного съезда славистов (Минск, 2013).

Об авторе

А. Лукашанец
Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі
Россия


Список литературы

1. Лукашанец, А. А. Беларуская нацыянальная мова на сучасным этапе: сістэма, статус, функцыянаванне / А. А. Лукашанец // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. - 2009. - № 1. - С. 107-117.

2. Лукашанец, А. А. Беларуская мова ва ўмовах блізкароднаснага беларуска-рускага білінгвізму: парадоксы развіцця сістэмы, функцыянавання і моўнай свядомасці / А. А. Лукашанец // Беларуска-руска-польскае супастаў-ляльнае мовазнаўства, літаратуразнаўства, культуралогія: зборнік навуковых артыкулаў / склад.: Г. М. Мезенка, С. У. Нікалаенка; пад навук. рэд. Г. М. Мезенка. - Віцебск: ВДУ імя П. М. Машэрава, 2013. - С. 43-48.

3. Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы. 80 год (1929-2009) / Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі. - Мінск: Права і эканоміка, 2009. - 104 с.

4. Мовазнаўства. Літаратуразнаўства. Фалькларыстыка: XV Міжнар. з'езд славістаў (Мінск, 20-27 жн. 2013): дакл. беларус. дэлегацыі / Нац. акад. навук Беларусі [і інш.]; рэдкал.: А. А. Лукашанец (адк. рэд.) [і інш.]. - Мінск: Беларус. навука, 2013. - 360 с.

5. XV Міжнародны з'езд славістаў = XV Международный съезд славистов = XV International Congress of Slavists (Мінск, Беларусь, 20-27 жніўня 2013 г.): тэзісы дакладаў. У 2 т. Т. 1: Мовазнаўства / рэдкал.: А. А. Лукашанец (гал. рэд.) [і інш.]. - Мінск: Беларус. навука, 2013. - 347 с.

6. XV Міжнародны з'езд славістаў = XV Международный съезд славистов = XV International Congress of Slavists (Мінск, Беларусь, 20-27 жніўня 2013 г.): тэзісы дакладаў. У 2 т. Т. 2: Літаратурзнаўства. Культуралогія. Фалькларыстыка / рэдкал.: А. А. Лукашанец (гал. рэд.) [і інш.]. - Мінск: Беларус. навука, 2013. - 185 с.

7. Беларуская мовазнаўчая славістыка на з'ездах славістаў: Да XV Міжнароднага з'езда славістаў / Нац. акад. навук Беларусі, Беларус. нац. камітэт славістаў, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літ-ры, Філіял «Ін-т мовы і літ-ры імя Я. Коласа і Я. Купалы». - Мінск: Беларус. навука, 2013. - 483 с.

8. Замежная мовазнаўчая беларусістыка на міжнародных з'ездах славістаў: зб. дакл. (Да XV Міжнар. з'езда славістаў) / Нац. акад. навук Беларусі, Беларус. нац. камітэт славістаў, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літ-ры, Філіял «Ін-т мовы і літ-ры імя Я. Коласа і Я. Купалы». - Мінск: Беларус. навука, 2013. - 199 с.

9. XV Міжнародны з'езд славістаў. Бюлетэнь. Нац. акад. навук Беларусі, Беларус. нац. камітэт славістаў, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літ-ры, Філіял «Ін-т мовы і літ-ры імя Я. Коласа і Я. Купалы». - Мінск: Права і эканоміка, 2013. - 34 с.

10. XV Міжнародны з'езд славістаў. Праграма. Нац. акад. навук Беларусі, Беларус. нац. камітэт славістаў, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літ-ры, Філіял «Ін-т мовы і літ-ры імя Я. Коласа і Я. Купалы». - Мінск: Права і эканоміка, 2013. - 104 с.

11. Антропаў, М. П., Цыхун, Г. А. Беларуская мовазнаўчая славістыка на з'ездах славістаў / М. П. Антропаў, Г. А. Цыхун // Беларуская мова ў культурнай і моўнай прасторы Славіі: Матэрыялы Міжнар. навук. канф. (Мінск, 24-25 лістапада 2009 г.) / Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі. - Мінск: Права і эканоміка, 2009. - С. 10-21.


Просмотров: 432


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2524-2369 (Print)
ISSN 2524-2377 (Online)