Preview

Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия гуманитарных наук

Расширенный поиск

Абарона дысертацый па міжнароднай праблематыцы ў спецсаветах Беларусі ў 1991–2021 гг.

https://doi.org/10.29235/2524-2369-2024-69-2-119-127

Аннотация

Статья посвящена анализу результативности защиты диссертаций по международной проблематике в Беларуси в 1991–2021 гг., а также общей характеристике тематики диссертаций по специальностям «История международных отношений и внешней политики», «Международное право. Европейское право», «Политические проблемы международных отношений, глобального и регионального развития» и связанных с ними.

Об авторе

А. В. Гурын
Акадэмія кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь
Беларусь

Гурин Александр Валерьевич – кандидат исторических наук, доцент, заведующий отделом докторантуры и аспирантуры.

Ул. Московская, 17, 220007, МинскСписок литературы

1. Корзенко, Г. В. Подготовка научных и научно-педагогических кадров по историческим специальностям в Республике Беларусь / Г. В. Корзенко, О. В. Сафонова // XXI век: актуальные проблемы исторической науки: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 70-летию ист. фак. БГУ, Минск, 15–16 апреля 2004 г. – Минск: БГУ, 2004. – С. 157–159.

2. Наука и инновационная деятельность в Республике Беларусь. Статистический сборник [Электронный ресурс]. – Минск, 2022. – Режим доступа: http://www.scienceportal.org.by/upload/2022/Oct/scienceandinnovation22.pdf. – Дата доступа 20.04.2023.

3. Лінднэр, Р. Гісторыкі і ўлада: нацыятворчы працэс і гістарычная палітыка ў Беларусі ХІХ–ХХ стст. / Р. Лінднэр. – СПб.: Неўскі прасцяг, 2003. – 540 с.

4. Гурын, А. В. Уклад БДУ ў падрыхтоўку навуковых кадраў у галіне міжнародных адносін у Рэспубліцы Беларусь (1990–2021 гг.) / А. В. Гурын // Даследаванне міжнародных адносін і развіццё замежных сувязей у Беларускім дзяржаўным універсітэце: 1921–2021 гг.: манаграфія / А. В. Шарапа [і інш.]; пад рэд. А. В. Шарапа (старш.), А. А. Дастанка, У. Е. Снапкоўскі (адк. рэд.), М. Э. Часноўскі. – Мінск: РІВШ, 2021. – С. 132–149.

5. Гурын, А. В. Падрыхтоўка навуковых кадраў па міжнародных адносінах у спецсаветах па абароне дысертацый (1992–2017) / А. В. Гурын // Исследование международных отношений в Республике Беларусь: состояние и перспективы. К 25-летию кафедры международных отношений: материалы респ. науч. конф. – Минск, 6 октября 2017 г.; БГУ. – Минск, 2018. – С. 73–75.


Рецензия

Просмотров: 44


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2524-2369 (Print)
ISSN 2524-2377 (Online)