Preview

Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия гуманитарных наук

Расширенный поиск

Предложные конструкции с временным значением в белорусских народных говорах

Полный текст:

Аннотация

Рассматриваются предложные словосочетания с временным значением в белорусских народных говорах. Дается характеристика синтаксическим отношениям словосочетаний, которые выражают значение времени, структурные особенности таких конструкций, определяются территория их распространения, нормативный статус.

Об авторе

Ю. Л. Хвиланчук
Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі
Беларусь


Список литературы

1. Лёсік, Я. Граматычны лад мовы Ц. Гартнага / Я. Лёсік // Полымя. - 1929. - № 7. - С. 15-169.

2. Ломтев, Т. П. Очерки по историческому синтаксису русского языка / Т. П. Ломтев. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1956. - 595 с.

3. Міхневіч, А. Я., Рамза, Т. Р. Словазлучэнне / А. Я. Міхневіч, Т. Р. Рамза // Кароткая граматыка беларускай мовы: у 2 ч. Ч. 2: Сінтаксіс / навук. рэд. А. А. Лукашанец. - Мінск: Беларус. навука, 2009. - С. 7-37.

4. Насовіч, І.І. Слоўнік беларускай мовы / І. І. Насовіч. - Мінск: БелСЭ, 1983. - 792 с.

5. Нарысы па беларускай дыялекталогіі / пад рэд. Р. І. Аванесава. - Мінск : Выд-ва АН БССР, 1964. - С. 296-363.

6. Рэгіянальны слоўнік Віцебшчыны: у 2 ч. / Л. І. Злобін (рэд.) [і інш.]. - Віцебск : УА «ВДУ імя П. М. Машэрава», 2012. - Ч. 1. - 306 с.

7. Падгайскі, Л. П. Словазлучэнне ў беларускай мове / Л. П. Падгайскі. - Мінск: Вышэйш. шк., 1971. - 191 с.

8. Сегень, Б. Прыназоўнік у сістэме адной усходнеславянскай гаворкі Беласточчыны / Б. Сегень. - Беласток: Wyd-wo Uniwersytetu w Białymstoku, 2001. - 232 с.; Слоўнік беларускіх гаворак Паўночна-Заходняй Беларусі і яе пагранічча: у 5 т. / уклад. Ю. Ф. Мацкевіч, А. І. Грынавецкене, Я. М. Рамановіч [і інш.]; рэд. Ю. М. Мацкевіч. - Мінск: Навука і тэхніка, 1979-1986.

9. Слоўнік Сенненшчыны. Т. 1 / склад. Н. М. Бунько [і інш.]; рэд. Л. П. Кунцэвіч, В. М. Курцова. - Мінск : Беларус. навука, 2013.

10. Тураўскі слоўнік: у 5 т. / Акад. навук БССР, Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа; склад.: А. А. Крывіцкі [і інш.]. -Мінск: Навука і тэхніка, 1982-1987. - 5 т.

11. Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы: у 5 т. / пад агул. рэд. К. К. Атраховіча (К. Крапівы). -Мінск: БелСЭ, 1977-1984.

12. Хрэстаматыя па беларускай дыялекталогіі. Цэнтральная зона / НАН Беларусі, Ін-т мовы і літ. імя Якуба Коласа і Янкі Купалы; уклад. В. Д. Астрэйка [і інш.]; навук. рэд. Л. П. Кунцэвіч, В. М. Курцова. - Мінск: Беларус. навука, 2009. - 529 с.

13. Шуба, П. П. Прыназоўнік у беларускай мове / П. П. Шуба. - Мінск: Выд-ва БДУ, 1971. - 224 с.


Просмотров: 291


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2524-2369 (Print)
ISSN 2524-2377 (Online)