Preview

Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия гуманитарных наук

Расширенный поиск

РАТНЫ, ПРАЦОЎНЫ, ДУХОЎНЫ ПОДЗВІГ БЕЛАРУСКАГА НАРОДА Ў ГАДЫ ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ: НОВЫЯ ЗДАБЫТКІ АЙЧЫННАЙ ГІСТАРЫЯГРАФІІ

Полный текст:

Об авторе

У. В. Здановіч
Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна
Беларусь


Список литературы

1. Акудовіч, В. Код адсутнасці. Асновы беларускай ментальнасці / В. Акудовіч. – Мінск : Логвінаў, 2007. – 216 с.

2. Захаревич, С. С. Партизаны СССР : от мифов к реальности; науч. ред. А. Е. Тарас / С. С. Захаревич. – Вильня : Наша будучыня, 2012. – 360 с.

3. Бартушка, М. Партызанская вайна ў Беларусі ў 1941–1944 гг. / М. Бартушка. – Вільня: Ін-т беларусістыкі; Беласток: Беларус. гіст. т-ва, 2011. – 188 с.

4. Пинчук, М. Н. Советские партизаны: мифы и реальность / М. Н. Пинчук. – Вильня: Наша будучыня, 2014. – 392 с.

5. Шыбека, З. Нарыс гісторыі Беларусі / З. Шыбека. – Мінск : Энцыклапедыкс, 2003. – 490 с.

6. Павлова, Е. Я. Некоторые аспекты восприятия партизанского движения Великой Отечественной войны в современном белорусском обществе / Е. Я. Павлова // Беларусь : памятное лето 1944 г.: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 70-летию освобождения Беларуси от нем.-фашист. захватчиков, Минск, 19–20 июля 2014 г. // Нац. акад. Беларуси ; редкол. : А. А. Коваленя [и др.]. – Минск: Беларус. навука, 2015. – С. 119–130.

7. Грыбоўскі, Ю. В. Беларусы ў польскіх узброеных фарміраваннях у гады Другой сусветнай вайны : аўтарэф. дыс. … канд. гіст. навук : 07.00.02 / Ю. В. Грыбоўскі ; Ін-т гісторыі НАН Беларусі. – Мінск, 2005. – 17 с.


Просмотров: 459


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2524-2369 (Print)
ISSN 2524-2377 (Online)