Preview

Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия гуманитарных наук

Расширенный поиск

Белорусские полонофильские организации в общественно-политической и культурной жизни Западной Беларуси (1921-1937 гг.): историография и источники

Полный текст:

Аннотация

Рассматриваются основные достижения историографии по изучению проблемы деятельности белорусских полонофильских организаций в Западной Беларуси в межвоенный период. В результате анализа работ белорусских и польских историков установлено, что обозначенная проблема изучена фрагментарно и недостаточно глубоко. По-прежнему актуальной является подготовка содержательного исследования с применением новых методологических подходов, которое раскрыло бы все сферы деятельности белорусских полонофильских организаций в Западной Беларуси. Кроме этого, анализируются источники, связанные с историей белорусского полонофильства, большинство из которых представляют документы из архивов Беларуси и Литвы. В настоящее время значительная часть документации полонофилов не выявлена, что дает основания для активного поиска этого интереснейшего комплекса источников в белорусских и зарубежных документохранилищах.

Об авторе

А. С. Горный
Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы
Беларусь


Список литературы

1. М. С. Сучасная Польшча і Заходняя Беларусь / М. С. // Заходняя Беларусь: Зборнік. - Менск: БДВ, 1925. - С. 3-30.

2. Каліноўскі, У. Політычныя партыі і аб'яднаньні ў сучаснай Польшчы / У Каліноўскі // Полымя. - 1926. - № 5. -С. 104-106.

3. Вонсовский, Б. Политические партии в Польше и Западной Белоруссии / Б. Вонсовский // Западная Белоруссия. Сб. статей. Кн. 1. - Минск: БГИ, 1927. - С. 195-210.

4. Зоркі, Ан. Беларускі нацыянал-фашызм / Ан. Зоркі // Зьвязда. - 1929. - № 67. - С. 2-3; № 68. - С. 2-3; № 69. - С. 5.

5. Некрашэвіч, А. Беларускі нацыянал-фашызм і яго сабрат беларускі нацыянал-дэмакратызм / А. Некрашэвіч // Бальшавік Беларусі. - 1929. - № 10-12. - С. 83-90.

6. Левин, М. Белорусская санация (Луцкевич - Островский) / М. Левин // Политические партии в Польше, Западной Белоруссии и Западной Украине / Бел. Акад. наук, Комиссия по изучению Западной Белоруссии; под ред. С. Скульского. - Минск: Изд-во Бел. Акад. наук, 1935. - С. 280-289.

7. Станкевіч, А. З Богам да Беларусі. Збор твораў / А. Станкевіч - Вільня: Інстытут беларусістыкі, 2008. - 1097 с.

8. Акінчыц, Ф. Чаму гэта так сталася? / Ф. Акінчыц. - Вільня: Друкарня У. Знамяроўскага, 1931. - 16 с.

9. Савіч, А. А. Нацыянальна-вызваленчы рух у Заходняй Беларусі (1921 - 1939 гады): гістарыяграфія праблемы: манаграфія / А. А. Савіч. - Брэст: БрДУ, 2012. - 288 с.

10. Мацко, А. Н. Революционная борьба трудящихся Польши и Западной Беларуси против гнета буржуазии и помещиков (1918 - 1939 гг.) / А. Н. Мацко. - Минск: Беларусь, 1972. - 335 с.

11. Воткович, Г. Б. КПЗБ в борьбе за интернациональное единство трудящихся (1929-1933 гг.) / Г. Б. Воткович. -Минск: БГУ, 1975. - 128 с.

12. Полуян, В. А. Революционно-демократическое движение в Западной Белоруссии (1927-1939 гг.) / В. А. Полуян. -Минск: Наука и техника, 1978. - 360 с.

13. Ладысеў, У Ф. Шлях да свабоды: з гісторыі рэвалюцыйна-вызваленчага руху ў Заходняй Беларусі ў 19191939 гг. / У. Ф. Ладысеў. - Мінск: Голас Радзімы, 1978. - 131 с.

14. Ладысев, В. Ф. В борьбе за демократические права и свободы / В. Ф. Ладысев. - Минск: Беларусь, 1988. - 189 с.

15. Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. - Мінск: Экаперспектыва, 2007. - Т. 5: Беларусь у 1917 - 1945 гг. / А. Вабішчэвіч [і інш.]. - 613 с.

16. ладысеў, У. Ф. Паміж Усходам і Захадам. Станаўленне дзяржаўнасці і тэрытарыяльнай цэласнасці Беларусі (1917-1939 гг.) / У. Ф. Ладысеў, П. І. Брыгадзін. - Мінск: БДУ, 2003. - 307 с.

17. Пашкевіч, А. В. Беларускія паланафільскія арганізацыі і дзеячы падчас парламенцкіх выбараў у Польшчы ў 1922 г. / А. В. Пашкевіч // Problemy cywilizacyjnego rozwoju Białorusi, Polski, Rosji i Ukrainy od końca XVIII do XXI wieku / Pod redakcją Piotra Franaszka, Aleksandra N. Nieczuchrina. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007. - S. 161-164.

18. Пашкевіч, А. В. Парламенцкія формы змагання за нацыянальныя і сацыяльныя правы беларускага народа ў міжваеннай Польшчы (1921-1930 гг.): дыс.. канд. гіст. навук: 07.00.02 / А. В. Пашкевіч. - Мінск, 2006. - 162 л.

19. Чарнякевіч, А. Ад супрацоўніцтва да здрады: беларускі рух і ІІ аддзел Польскага Генеральнага штаба 19191939 / А. Чарнякевіч // Гістарычны альманах. - 2007. - Том 13. - С. 13-46.

20. Czarniakiewicz, A. Kształtowanie się ośrodka polonofilskiego w białoruskim ruchu narodowym (listopad 1918 -grudzień 1919) / A. Czarniakiewicz // Białoruskie Zeszyty Historyczne. - 2008. - № 29. - S. 23-90.

21. Чарнякевіч, А. Беларускія паланафілы і Грамада. 1925 - пачатак 1927 г. / А. Чарнякевіч // Гістарычны альманах. - 2006. - Том 12. - С. 64-78.

22. Чарнякевіч, А. Беларуская Часовая Рада і яе месца і роля ў беларускім нацыянальным руху ў Польшчы сярэдзіны 1920-х гадоў / А. Чарнякевіч // Грамадскія рухі і палітычныя партыі ў Беларусі (апошняя чвэрць ХІХ - пачатак ХХІ ст.): матэр'ялы Рэсп. навук. канф. (Гродна, 23-24 кастр. 2008 г.) / ГрДУ імя Я. Купалы; рэдкал.: І. І. Коўкель (адк. рэд.) [ і інш.]. - Гродна: ГрДУ, 2009. - С. 284-292.

23. Чарнякевіч, А. Беларускія паланафілы вачамі сучаснікаў: да гісторыі станаўлення стэрэатыпаў / А. Чарнякевіч // Problemy cywilizacyjnego rozwoju Białorusi, Polski, Rosji i Ukrainy od końca XVIII do XXI wieku / Pod redakcją Piotra Franaszka, Aleksandra N. Nieczuchrina. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007. - S. 77-80.

24. Вабішчэвіч, А. М. Нацыянальна-культурнае жыццё Заходняй Беларусі (1921-1939 гг.) / А. М. Вабішчэвіч. -Брэст: БрДУ, 2008. - 319 с.

25. Коўкель, І. Польска-літоўскі канфлікт і роля ў ім беларускіх палітычных партый і арганізацый (1920-1923 гг.) / І. Коўкель // Беларусіка=Albaruthenica: Кн. 3: Нацыянальныя і рэгіянальныя культуры, іх узаемадзеянне / рэд. А. Мальдзіс [і інш.]. - Мінск: Навука і тэхніка, 1994. - С. 259-269.

26. Стужынская, Н. І. Беларусь мяцежная: з гісторыі ўзброенага антысавецкага супраціўлення: 20-я гг. ХХ ст. / Н. І. Стужынская. - Вільня, 2000. - 256 с.

27. Кривуть, В. И. Молодежные организации на территории Западной Беларуси (1929-1939 гг.) / В. И. Кривуть. -Минск: Белорус. наука, 2008. - 166 с.

28. Сідарэвіч, А. Хроніка пераломнага часу: Антон Луцкевіч як ідэолаг і правадыр нацыянал-фашызму і нацыянал-дэмакратыі / А. Сідарэвіч // Дзеяслоў. - 2004. - № 8. - С. 167-194.

29. Пашкевіч, А. «Бацька» беларускіх паланафілаў / А. Пашкевіч, А. Чарнякевіч // Гістарычны альманах. - 2010. -Том 16. - С. 37-58.

30. Пашкевіч, А. В. Атаман Дзяргач: невядомыя старонкі біяграфіі, ці да гісторыі палітычнага авантурызму ў беларускім нацыянальным руху / А. В. Пашкевіч, А. М. Чарнякевіч // Берасцейскі хранограф. - 2004. - Вып. 4. - С. 314-334.

31. Чарнякевіч, А. М. Міністр БНР: дзіўныя шляхі Яўгена Ладнова / А. М. Чарнякевіч // Личность в истории: героическое и трагическое: сборник материалов Пятой междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 20-летию историч. ф-та, Брест, 23-24 ноября 2011 г. / БрГУ им. А. С. Пушкина: редкол.: М. Э. Чесновский (гл. ред.) [и др.]. - Брест: БрГУ, 2012. - С. 243-249.

32. Bełcikowska, A. Stronnictwa polityczne w Polsce: popularny przewodnik polityczny / A. Bełcikowska. - Warszawa, 1926. - 32 s.

33. Trejdeński, P. Białoruskie stronnictwa polityczne w Polsce i ich ideologja / P. Trejdeński // Sprawy Narodowościowe. -1930. - № 5 - 6. - S. 513-543.

34. Кароткі нарыс беларускага пытаньня. - Мінск: Логвінаў, 2009. - 396 с.

35. Wappa, E. Okoliczności powstania Centralnego Związku Białoruskich Organizacji i Instytucji Kulturalno-Oświatowych («Centrasajuzu») i jego udział w wyborach 1930 r. / E. Wappa // Białoruskie Zeszyty Historyczne. - 1994. - № 1. - S. 63-72.

36. Gomółka, K. Białoruskie partie i organizacje prorządowe w II Rzeczypospolitej / K. Gomółka // Białoruskie Zeszyty Historyczne. - 1997. - № 7. - S. 63-74.

37. Gałędek, M. Ocena działalności białoruskich organizacji politycznych w świetle tajnych raportów polskich struktur rządowych na Litwie Środkowej / M. Gałędek // Wyzwolenie czy okupacja? Stosunek społeczności zamieszkujących pogranicze polsko-litewsko-białoruskie do zmieniających się w XX wieku systemów państwowych. Redakcja Marek Kietliński, Wojciech Śleszyński. - Białystok, 2006. - S. 89-103.

38. Januszewska-Jurkiewicz, J. Dwie «krajowe» inicjatywy białoruskie na Litwie Środkowej / J. Januszewska-Jurkiewicz // Białoruskie Zeszyty Historyczne. - 2001. - № 16. - S. 197-218.

39. Januszewska-Jurkiewicz, J. Stosunki narodowościowe na Wileńszczyźnie w latach 1920-1939 / J. Januszewska-Jurkiewicz. - Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 2010. - 710 s.

40. Paprocka, W. Białoruskie organizacje społeczno-kulturalne na Kresach Wschodnich w II Rzeczypospolitej / W. Paprocka // Etnografia Polska. - 1999. - T. XLIII. - Z. 1-2. - S. 11-20.

41. Kurkiewicz, M. Sprawy białoruskie w polityce rządu Władysława Grabskiego / M. Kurkiewicz. - Warszawa: Neriton, 2005. - 132 s.

42. Traczuk, J. Prasa białoruska w II Rzeczypospolitej (1918-1939) / J. Traczuk // Studia polono-slavica-orientalia. -1992. - T. XIII. - S. 185-373.

43. Berger, R. Hassan Konopacki - Tatar, muzułmanin, bydgoszczanin / R. Berger. - Warszawa: Stowarzyszenie Jedności Muzułmańskiej, 2011. - 111 s.

44. Grzybowski, J. Pogoń między Orłem Białym, Swastyką i Czerwoną Gwiazdą. Białoruski ruch niepodległościowy w latach 1939-1956 / J. Grzybowski. - Warszawa, 2011. - 908 s.

45. Michaluk, D. «Jestem przyjacielem Białorusinów..» - raporty wywiadowcze Romualda Ziemkiewicza do II Oddziału Sztabu Generalnego WP z lat 1922-1923 / D. Michaluk // Białoruskie Zeszyty Historyczne. - 2006. - № 26. - S. 233-258.

46. Czerniakiewicz, A. Raporty Romualda Ziemkiewicza z lat 1923-1925 / A. Czerniakiewicz // Białoruskie Zeszyty Historyczne. - 2007. - № 27. - S. 224-275.

47. Аляхновіч, Ф. У капцюрах ГПУ / Ф. Аляхновіч. - Мінск: Мастацкая літаратура, 1994. - 283 с.

48. Луцкевіч, А. Да гісторыі беларускага руху / А. Луцкевіч. - Вільня-Беласток: Беларусакае гістарычнае таварыства, Інстытут беларусістыкі, 2010. - 346 с.

49. Рагуля, В. Успаміны / В. Рагуля. - Мінск: ВЦ «Бацькаўшчына», 1993. - 96 с.


Просмотров: 411


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2524-2369 (Print)
ISSN 2524-2377 (Online)