«Санационная» молодежная политика и ее эволюция в Западной Беларуси

Полный текст:


Аннотация

Статья посвящена формированию и развитию воспитательной концепции правящих кругов польского государства в межвоенный период. Характеризуются основные положения так называемого «государственного воспитания» и его эволюция на протяжении 1920-1930-х годов, а также особенности данной концепции, связанные с многонациональным характером молодого поколения межвоенного польского государства. Используются различные документальные и историографические источники.

Об авторе

В. И. Кривуть
Баранавіцкі дзяржаўны ўніверсітэт
Беларусь


Список литературы

1. Smołalski, A. Ideały wychowawcze w polskiej myśli pedagogicznej od XVI w. do końca II Rzeczypospolitej / A. Smołalski. - Opole, 1994. - 88 s.

2. Jakubowska, B. Nauczanie historii w II Rzeczypospolitej wobec dwóch modeli interpretacji przeszłości / B. Jakubowska // Wiadomości historyczne. - 1999. - № 1. - S. 41-46.

3. Araszkiewicz, F. Szkoła średnia ogólno-kształcącą w Polsce 1918-1939 / F. Araszkiewicz. - Wrocław: Ossolineum, 1972. - 220 s.

4. Gałecki, W. Wychowanie państwowe / W.Gałecki // Oświata i wychowanie. - 1931. - № 7. - S. 611-637.

5. Bartnicka, K. Wychowanie państwowe (do dyskusji nad problemami ideologii wychowawczej sanacji) / K. Bartnicka // Rozprawy z dziejów oświaty. - 1972. - T. XVI. - S. 61-131.

6. Sadowska, J. Ku szkole na miarę Drugiej Rzeczypospolitej. Geneza, założenia i realizacja reformy Jędrzejewiczowskiej / J. Sadowska. - Białystok, 2001. - 296 s.

7. Kulesza, W. Koncepcje ideowo-polityczne obozu rządzącego w Polsce w latach 1926-1935 / W. Kulesza. - Wrocław: Ossolineum, 1985. - 311 s.

8. Osiński, Z. Janusz Jędrzejewicz - piłsudzyk i reformator edukacji (1885-1951) / Z. Osiński. - Lublin, 2008. - 338 s.

9. Jędrzejewicz, J. Wychowanie Państwowe / J. Jędrzejewicz // Zrąb. - 1930. - T. 1. - S. 311-320.

10. Czerwiński, S. Przemówienie na posiedzeniu Sejmu w dn. 10 lutego 1931 r. / S. Czerwiński // O nowy ideał wychowawczy szkoły polskiej / S. Czerwiński. - Warszawa, 1934. - S. 73-85.

11. Składanowski, H. «Od uwielbienia do negacji» - Józef Piłsudski w podręcznikach historii w szkole powszechnej (podstawowej) w II RP i okresie stalinowskim PRL / H. Składanowski // Wiadomości historyczne. - 2006. - № 5. - S. 30-38.

12. Dobaczewska, W. Wileńszczyzna i Nowogródczyzna w latach 1920-1937. Sprawy polityczne i społeczne / W. Dobaczewska. -Wilno, 1938. - 38 s.

13. Cichoracki, P. Legenda i polityka. Kształtowanie się wizerunku marszałka Józefa Piłsudskiego w świadomości zbiorowej społeczeństwa polskiego w latach 1918-1939 / P. Cichoracki. - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2005. - 412 s.

14. Zdrojewski, E. Zagadnienie wychowanie państwowego młodzieży niepolskiej / E. Zdrojewski // Zrąb. - 1933. -T. 15. - S. 41-54.

15. Rećko, J. Wychowanie dzieci i młodzieży w polityce rządów obozu Jozefa Piłsudskiego / J. Rećko // Marszałek Jozef Piłsudski. Wodz-polityk-wychowawca. Praca zbierowa pod red. dr. W. Ząbka. - Warszawa, 2000. - S. 85-93.

16. Mauersberg, S. Szkolnictwo powszechne dla mniejszości narodowych w Polsce w latach 1918-1939 / S. Mauersberg. -Wrocław, 1968. - 230 s.

17. Paruch, W. Tradycja i nowoczesność. Piłsudczykowska myśl polityczna w Drugiej Rzeczypospolitej / W. Paruch // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. - 2008. - № 5-6. - S. 55-63.

18. Deklaracja ideowo-polityczna Obozu Zjednoczenia Narodowego. - Srodkowy Wschod, 1946. - 19 s.

19. Składanowski, H. Stosunki polsko-sowieckie w programach nauczenia i podręcznikach historii w szkole powszechnej (podstawowej) w Polsce w latach 1932-1956 / H. Składanowski. - Toruń: Adam Marszałek, 2004. - 180 s.

20. Jabłonowski, M. Wobec zagrożenia wojną. Wojsko i gospodarka Drugiej Rzeczypospolitej w latach 1935-1939 / M. Jabłonowski. - Warszawa: ASPRA-JR, 2001. - 476 s.

21. Adamczyk, T. Nowe zarządzenie w sprawie organizacji przysposobienia młodzieży szkolnej do obrony kraju / T. Adamczyk // Oświata i wychowanie. - 1937. - № 9-10. - S. 796-805.

22. Bornholtz, T. Przygotowanie do obrony kraju w programach przedmietów humanistycznych szkoły ogólnokształcącej / Т. Bornholtz // Oświata i wychowanie. - 1937. - № 9-10. - S. 806-813.


Дополнительные файлы

Просмотров: 254

Обратные ссылки

  • Обратные ссылки не определены.


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2524-2369 (Print)
ISSN 2524-2377 (Online)