Preview

Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия гуманитарных наук

Расширенный поиск

Государственная политика в области охраны историко-культурного наследия в 1991-2010 гг.

Полный текст:

Аннотация

Исследуется становление политико-правового механизма реализации государственной политики в области охраны и реставрации памятников истории и культуры Республики Беларусь. Отмечается важность осуществления общественного контроля в данной сфере. Обращается внимание на достижения и недостатки реализации государственной политики.

Об авторе

Д. А. Кривошей
Інстытут гісторыі НАН Беларусі
Беларусь


Список литературы

1. А справа зусім не ў рэанімацыі.. Што засталося ад дзяржэкспедыцыі? // Культура. - 2003. - 7 сакавіка. - С. 8.

2. Аб Камісіі пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь па выяўленню, вяртанню, сумеснаму выкарыстанню і ўвядзенню ў навуковы і культурны ўжытак нацыянальных культурных каштоўнасцей, якія апынуліся за межамі Беларусі: пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, 16 студз. 2009 г., № 43 // Нац. реест правовых актов Респ. Беларусь. - 2008. - № 5/29151.

3. Аб наданні статуса і катэгорый гісторыка-культурнай каштоўнасці і ўнясенні змяненняў і дапаўненняў у пастанову Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 14 мая 2007 г. № 578: пастанова Савета Міністраў Рэсп. Беларусь, 3 сент. 2008 г., № 1288 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2008. - № 222. - 5/28291.

4. Аб некаторых пытаннях аховы гісторыка-культурнай спадчыны: Указ Прэзідэнта Рэсп. Беларусь, 18 кастр. 2007 г., № 527 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2007. - № 252. - 1/9038.

5. Аб прыярытэтных напрамках дзяржаўнай культурнай палітыкі на 1997-2000 гг.: рашэнне калегіі М-ва культуры Рэсп. Беларусь, 27 лістап. 1996 г., № 8, п. 1 // Асноўныя службовыя дакументы. - 1996. - 2 паўгоддзе / Нац. б-ка Беларусі. - 1996. - С. 15-18.

6. Аб статусе гісторыка-культурных каштоўнасцей: пастанова Савета Міністраў Рэсп. Беларусь, 14 мая 2007 г., № 578 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2007. - № 119. - 5/25167.

7. Архіў Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь. Пратаколы № 4-5 пасяджэнняў калегіі і матэрыялы да іх. - 2001.

8. Архіў Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь. Пратаколы № 4-5 пасяджэнняў калегіі і матэрыялы да іх. - 2002.

9. Архіў Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь. Пратаколы пасяджэнняў калегіі Міністэрства і дакументы да іх. - 2007. - Т. 6.

10. Беларуская культура сёння: гадавы агляд, 2009 / А. М. Бязуглы [і інш.]; пад агул. рэд. Т. І. Стружэцкага. - Мінск: БДУ культуры і мастацтваў, 2010. - 148 с.

11. Беларуская культура сёння: гадавы агляд, 2010 / І. В. Анціпенка [і інш.]; пад агул. рэд. Т. І. Стружэцкага. -Мінск: БДУ культуры і мастацтваў, 2011. - 144 с.

12. Галіновая праграма «Захаванне і развіццё культуры Рэспублікі Беларусь на перыяд 2006-2010 гг.» / М-ва культуры Рэсп. Беларусь; навук. рэд. І. Б. Багачова. - Мінск: БелДІПК, 2006. - 168 с.

13. Крывашэй, Д. А. Міжнароднае супрацоўніцтва Рэспублікі Беларусь у галіне аховы гісторыка-культурнай спадчыны / Д. А. Крывашэй // Аператыўная інфармацыя па праблемах культуры і мастацтва: Інфарм.-аналіт. зб. / Нац. б-ка Беларусі. - Мінск, 2000. - Вып. 4. - C. 37-49.

14. Лабадзенка, Г. Анатоль Бутэвіч: «Калі будынак з'яўляецца помнікам - у яго нельга цвік забіць без дазволу спецыялістаў!» / Г. Лабадзенка // Звязда. - 2010. - 31 сакавіка. - С. 3.

15. Локотко, А. И. Архитектурное наследие Беларуси: развитие традиций, охрана и реставрация / А. И. Локотко. - Минск: Право и экономика, 2004. - 303 с.

16. Мартыненко, И. Э. Правовой статус, охрана и восстановление историко-культурного наследия: монография / И. Э. Мартыненко. - Гродно: ГрГУ, 2005. - 343 с.

17. Даручэнні Савета Міністраў і адказы на іх // Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь (НАРБ). - Фонд 974. -Воп. 1. - Спр. 12.

18. Пратаколы № 8-9 пасяджэнняў калегіі Міністэрства і дакументы да іх // НАРБ. - Фонд 974. - Воп. 4. - Спр. 209.

19. Перапіска з Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь // НАРБ. - Фонд 974. - Воп. 4. - Спр. 8.

20. Несцярчук, Л. М. Ахова гісторыка-культурнай спадчыны Беларуси Асноўныя этапы фармiравання, сучасны стан i перспектывы / Л. М. Несцярчук. - Мінск: БЕЛТА, 2003. - 286 с.

21. О создании Государственной историко-культурной экспедиции по спасению памятников истории и культуры Белоруссии в районах, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС: постановление Совета Министров БССР, 26 мар. 1991 г., № 110 // Собрание постановлений Правительства БССР. - 1991. - № 10-11. - Ст. 100.

22. Тулупава, І. Апекавацца спадчынай - усім грамадствам / І. Тулупава // Літаратура і мастацтва. - 2011. - 25 лютага. - С. 4.

23. Ушакова, Т. Правопреемство Республики Беларусь в отношении государственных архивов / Т. Ушакова // Правовые аспекты реституции культурных ценностей: теория и практика: материалы науч.-практ. симпоз.; редкол.: Л. И. Лозенко [и др.]. - Киев, 1997. - С. 157-160.

24. Чарняўскі, І. Прававыя аспекты зберажэння комплексных гісторыка-культурных каштоўнасцей / І. Чарняў-скі // Каштоўнасці мінуўшчыны - 4: Помнікі археалогіі: праблемы аховы і вывучэння: матэрыялы рэсп. навук. канф., Мінск, 23 ліст. 2000 г. - Мінск, 2001. - С. 4-9.


Просмотров: 340


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2524-2369 (Print)
ISSN 2524-2377 (Online)