Preview

Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия гуманитарных наук

Расширенный поиск

Кантрастыўны прынцып падзелу сацыяльнай рэчаіснасці паводле культурна-саслоўнай прыкметы ў беларускай мове і літаратуры XIX ст.

https://doi.org/10.29235/2524-2369-2021-66-1-68-75

Полный текст:

Аннотация

Исследуются особенности принципа контраста разделения социальной действительности, который был обусловлен историческими обстоятельствами и особенностями национально-культурного самосознания белорусского общества того времени. Анализируется роль ценностных представлений с сословной принадлежностью в процессе собственной идентификации представителей социальных институтов и утверждения своей аутентичности. Раскрываются черты национального характера белорусского народа в период демократизации языка и литературы. Приводятся примеры воздействия исторических обстоятельств на процесс национальной идентификации и национального самосознания белорусского народа, раскрываются особенности характера и мировоззрения простого человека, показывается, как решались социальные противоречия в тогдашнем обществе.

Об авторе

Т. Н. Игнатюк
Брестский государственный технический университет
Беларусь

Игнатюк Татьяна Николаевна – старший преподаватель

ул. Московская, 267, 224017, БрестСписок литературы

1. Ницше, Ф. По ту сторону добра и зла ; К генеалогии морали : [пер. с нем.] / Ф. Ницше. – Минск : Беларусь, 1992. – 335 с.

2. Гніламедаў, У. Ад даўніны да сучаснасці: нарыс пра беларускую паэзію / У. Гніламедаў. – Мінск : Маст. літ., 2001. – 246 с.

3. Мickiewicz, A. Dziela wszystkie. T. 16 / A. Мickiewicz. – Lwow : Wydanie Sijmowe, b. r. – 230 s.

4. Беларуская літаратура XIX стагоддзя : хрэстаматыя : вучэб. дапам. / уклад.: А. А. Лойка, В. П. Рагойша. – 2-е выд., перапрац. і дап. – Мінск : Выш. шк., 1988. – 487 с.

5. Ян Баршчэўскі // Беларускія пісьменнікі : біябібліягр. слоўн. : у 6 т. / Ін-т літ. імя Я. Купалы Акад. навук Рэсп. Беларусь, Беларус. Энцыкл. ; пад рэд. А. І. Мальдзіса. – Мінск, 1992–1995. – Т. 1. – 1992. – С. 252.

6. Чачот, Я. Выбраныя творы / Я. Чачот ; уклад., пер. з пол., прадм. і камент. К. Цвіркі. – Мінск : Беларус. кнігазбор, 1996. – 374 с.

7. Заняпад і адраджэнне: беларуская літаратура ХІХ ст. / уклад., прадм. і заўв. У. Казберука. – Мінск : Маст. літ., 2001. – 606 с.

8. Дунін-Марцінкевіч, В. Збор твораў : у 2 т. / В. Дунін-Марцінкевіч ; уклад. з тэкст. падрыхт., пер. Я. Янушкевіча. – Мінск : Маст. літ., 2008. – Т. 2 : Вершаваныя аповесці і апавяданні. Вершы. Публіцыстыка. Лісты і пасланні. Пераклады. Dubia. – 598 с.

9. Сыракомля, У. Выбраныя творы / У. Сыракомля ; уклад., прадм., камент. К. Цвіркі. – Мінск : Беларус. навука, 2011. – 580 с.

10. Храптовіч, І. Погляд на паэзію беларускага люду / І. Храптовіч // Літаратура першай паловы ХІХ стагоддзя / уклад. і камент. М. В. Хаўстовіча ; навук. рэд. С. Л. Гаранін. – Мінск, 2012. – С. 1011–1034. – (Залатая калекцыя беларускай літаратуры ; т. 3).

11. Багушэвіч, Ф. Творы / Ф. Багушэвіч ; уклад. і прадм. Я. Янушкевіча ; камент. У. Содаля, Я. Янушкевіча. – 2-е выд. – Мінск : Маст. літ., 2001. – 206 с.

12. Літаратура Беларусі XIX стагоддзя : анталогія / уклад.: К. А. Цвірка, I. С. Шпакоўскі, К. У. Антановіч. – Мінск : Беларус. навука, 2013. – 862 с.

13. Навумовіч, У. А. Беларуская літаратура : вучэб. дапам. / У. А. Навумовіч. – Мінск : Выш. шк., 2007. – 478 с.


Просмотров: 28


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2524-2369 (Print)
ISSN 2524-2377 (Online)