Литературная деятельность Франциска Скорины в системе развития переводной письменности Беларуси XV - начала XVI века

Полный текст:


Аннотация

Рассматриваются тенденции развития белорусской переводной литературы позднего Средневековья, исследуются особенности редактирования текстов в этот период и устанавливается влияние традиционных приемов переводческой и редакторской работы на литературную деятельность Ф. Скорины.

Об авторе

С. Л. Гаранин
Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі
Беларусь


Список литературы

1. Бразгуноў, А. У. Перакладная белетрыстыка Беларусі XV-XVII стагоддзяў / А. У. Бразгуноў. - Мінск: Беларус. навука, 2007. - 302 с.

2. Галенчанка, Г. Я. Францыск Скарына - беларускі і ўсходнеславянскі першадрукар / Г. Я. Галенчанка. - Мінск: Навука і тэхніка, 1993. - 280 с.

3. Гальго, Н. В. Беларуская перакладная аповесць «Пакуты Хрыста»: гісторыя тэксту, паэтыка: аўтарэф. дыс.. канд. філал. навук: 10.01.01 / Н. В. Гальго. - Мінск, 2008. - 24 с.

4. Казбярук, У. Славянскія літаратуры і праблемы беларускага параўнальнага літаратуразнаўства (дакастрычніцкі перыяд) / У Казбярук. - Мінск, 1982.

5. Кіпель, З. Беларуская перакладная літаратура ХV-ХVІІ стст. як мост паміж Усходам і Захадам // Беларусіка -Albaruthenica: матэрыялы 2-га Міжнар. кангр. беларусістаў, май 1995 г. / Аддзяленне культуралогіі і духоўных сувязей сусед. народаў; Міжнар. акад. навук Еўразіі; Міжнар. асац. беларусістаў; рэд. У. Конан [і інш.]. - Мінск, 1997. - Кн. 6, ч. 2: Беларусь паміж Усходам і Захадам / З. Кіпель. - С. 175-181.

6. Конан, У. М. Францыск Скарына // Гісторыя беларускай літаратуры ХІ-ХІХ стагоддзяў: у 2 т. Т. 1: Даўняя літаратура: ХІ - першая палова ХVІІІ стагоддзя / У М. Конан; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мовы і літ. імя Якуба Коласа і Янкі Купалы; навук. рэд. тома В. А. Чамярыцкі. - 3-е выд., выпр. - Мінск: Беларус. навука, 2010. - С. 283-308.

7. Немировский, Е. Л. Франциск Скорина: Жизнь и деятельность белорусского просветителя / Е. Л. Немировский. -Минск: Маст. літ., 1990. - 597 с.

8. Послание Иосифа Санина архимандриту Вассиану о Троице // Казакова И. А., Лурье Я. С. Антифеодальные еретические движения на Руси XIV - начала XVI века / И. Санин. - М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1955.

9. Яскевіч, А. Падзвіжнікі і іх святыні: Духоўная культура старажытнай Беларусі / А. Яскевіч; навук. рэд. У П. Вялічка. - Мінск: Полымя, 2001. - 368 с.


Дополнительные файлы

Просмотров: 331

Обратные ссылки

  • Обратные ссылки не определены.


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2524-2369 (Print)
ISSN 2524-2377 (Online)