Preview

Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия гуманитарных наук

Расширенный поиск

Роля правазнаўцаў у выпрацоўцы беларускай юрыдычнай тэрміналогіі (1920–1930-­я гг.)

https://doi.org/10.29235/2524-2369-2020-65-1-61-70

Полный текст:

Аннотация

На материале публикаций 1920–1930­х гг. известных правоведов выявлена их приоритетная по сравнению с филологами роль в закладывании основ белорусской юридической терминологии. Показано активное участие правоведов в белорусизации юридической науки и образования, причем не только уроженцев Беларуси, но и приглашенных на работу в БССР по причине недостатка собственных кадров. Выяснены особенности практической реализации основных принципов создания словаря юридической терминологии, выработанных Научно-терминологической комиссией при Народном комиссариате просвещения БССР, прослежены изменения отношения к этим принципам на протяжении указанного времени в зависимости от изменений лингвистической идеологии в БССР.

Об авторе

Г. І. Кулеш
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт
Беларусь

Кулеш Анна Ивановна – доктор филолологических наук, профессор

ул. К. Маркса, 31, 220030, МинскСписок литературы

1. Сенько, А. Лингвистическое обеспечение норм законодательства о языке судопроизводства / А. Сенько // Юстыцыя Беларусі. – 2012. – № 3. – С. 72–75.

2. Гуткоўскі, М. Беларуская праўная тэрміналогія / М. Гуткоўскі // Працы Беларус. дзярж. ун-ту. – 1927. – № 14–15. – С. 81–91.

3. Шаршун, В. А. Развитие классификации национального законодательства: исторический аспект [Электронный ресурс] / В. А. Шаршун // Проблемные вопросы теории и истории белорусской государственности: материалы круглого стола. – Минск, 2014. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/110411. – Дата доступа: 30.11.2018.

4. Гуткоўскі, М. М. Сістэматычны паказчык (спроба сістэматыкі) заканадаўства Беларускай Сацыялістычнай Савецкай Рэспублікі за 1919–1928 гады з альфабэтна-прадметным паказчыкам і спісам чынных на 1 студзеня 1929 году законаў / М. М. Гуткоўскі. – Менск : Выд. Кіраўніцтва спраў СНК і Экан. нарады БССР, 1929. – 263 с.

5. Лёсік, А. У справе беларускай навуковай тэрміналогіі / А. Лёсік // Полымя. – 1926. – № 1. – С. 142–147.

6. Кнорин, В. Г. Избранные статьи и речи / В. Г. Кнорин. – Минск : Беларусь, 1990. – 303 с.

7. Гаўзэ Файфель Ісакавіч // Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. / рэдкал.: Г. П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск, 1997. – Т. 5 : Гальцы – Дагон. – С. 89.

8. Гаўзэ, Ф. Да пытання аб беларускай юрыдычнай тэрміналогіі / Ф. Гаўзэ // Вес. народ. камісарыяту юстыцыі БССР. – 1927. – № 1. – С. 23–25.

9. Партноў, А. Леў Акіншэвіч – гісторык украінскі і беларускі / А. Партноў // Беларус. гіст. агляд. – 1999. – Т. 6, сш. 1–2. – С. 248–255.

10. Окіншэвіч, Л. Да пытання пра беларускую юрыдычную тэрміналогію / Л. Окіншэвіч // Полымя. – 1928. – № 4. – С. 187–195.

11. Саракавік, І. А. Некаторыя асаблівасці развіцця юрыдычнай навукі і адукацыі Беларусі ў міжваенны перыяд / І. А. Саракавік // Вісн. Нац. ун-ту “Львів. політехніка”. Юрид. науки. – 2016. – № 837. – С. 345–356.

12. Саракавік, І. А. М. В. Грэдзінгер – вядомы беларускі вучоны-цывіліст, выкладчык / І. А. Саракавік // Юстыцыя Беларусі. – 2015. – № 4. – С. 76–79.

13. Грэдынгер, М. Да пытання аб аўтэнтычнасці тэксту закона пры раўнапраўнасці дзвюх ці некалькіх моў / М. Грэдынгер // Працы Беларус. дзярж. ун-ту. – 1930. – № 25. – С. 77–90.

14. Ахремчик, Р. В. Гредингер Михаил Осипович [Электронный ресурс] / Р. В. Ахремчик, Е. А. Бондаренко, Т. М. Гончар // История НАН Беларуси в лицах. – 2015. – Режим доступа: http://library.basnet.by/handle/csl/267. – Дата доступа: 28.11.2018.

15. Грэдынгер, М. Да дзесяцігоддзя Грамадзянскага кодэкса ў БССР / М. Грэдынгер. – Менск : Выд-ва Беларус. акад. навук, 1933. – 76 с.

16. Кулеш, Г. І. Мова беларускага заканадаўства ХХ стагоддзя: генезіс і эвалюцыя / Г. І. Кулеш. – Мінск : БДУ, 2015. – 303 с.


Просмотров: 177


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2524-2369 (Print)
ISSN 2524-2377 (Online)