Preview

Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия гуманитарных наук

Расширенный поиск

Информация о разделе


ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

 
Выпуск Название
 
Том 69, № 2 (2024) Паэзія Марыі Канапніцкай у кантэксце беларуска-польскіх літаратурных сувязей Аннотация   PDF (Bel)
А. А. Брусевіч
 
Том 69, № 2 (2024) Забытыя паэты Заходняй Беларусі Аннотация   PDF (Bel)
М. У. Мікуліч
 
Том 69, № 1 (2024) Пейзаж і ландшафт у беларускім пісьменстве ХVІІ ст Аннотация   PDF (Bel)
А. У. Бразгуноў
 
Том 68, № 4 (2023) Мастацкае ўвасабленне нацыянальных культурных кодаў у беларускім эпасе Аннотация   PDF (Bel)
Л. Г. Дуктава
 
Том 68, № 3 (2023) Асэнсаванне аповесцей Алеся Кажадуба “Русалка” і Джузэпэ Тамазі дзі Лампедузы “Сірэна” з пазіцыі тэорыі архетыпаў Аннотация   PDF (Rus)
К. В. Часнакова
 
Том 68, № 2 (2023) Мастацкае асэнсаванне сацыялізацыі асобы ў іншакультурным соцыуме ў аповесці Алены Брава “Каменданцкі час для ластавак” Аннотация   PDF (Bel)
Л. В. Алейнік
 
Том 68, № 1 (2023) Культурныя коды ў мастацкім творы: асноўныя падыходы да класіфікацыі Аннотация   PDF (Bel)
Л. Г. Дуктава
 
Том 67, № 4 (2022) “На камні, жалезе і золаце…” : паэзія Максіма Танка як ідэйна-мастацкі феномен Аннотация   PDF (Bel)
М. У. Мікуліч
 
Том 67, № 3 (2022) Забытыя старонкі літаратурнай гісторыі Заходняй Беларусі Аннотация   PDF (Bel)
Н. В. Микулич
 
Том 67, № 2 (2022) Станаўленне творчай індывідуальнасці і сацыялізацыі ў аўтабіяграфічным рамане-эсэ А. Федарэнкі «Мяжа» Аннотация   PDF (Bel)
Л. В. Алейнік
 
Том 67, № 1 (2022) Дарога ў сімволіка-метафарычнай прасторы твораў Я. Коласа: параўнальны ракурс Аннотация   PDF (Bel)
Ж. С. Шаладонава
 
Том 67, № 1 (2022) Эмоцыя ў «Дыярыушы» Самуэля Маскевіча Аннотация   PDF (Bel)
О. У. Бразгуноў
 
Том 66, № 3 (2021) “З глыбінь роднай зямлі…” (невядомыя вершы заходнебеларускага паэта Янкі Маланкі) Аннотация   PDF (Bel)
Н. В. Микулич
 
Том 66, № 2 (2021) Беларусь как малая историческая родина в творчестве польских поэтов 1918–1939 (на примере стихов К. Вяжинского и С. Балинского) Аннотация   PDF (Bel)
Н. Н. Хмельницкий
 
Том 66, № 1 (2021) Чалавек – прастора – тэкст: стратэгіі духоўна-творчага ўзаемадзеяння Аннотация   PDF (Bel)
Ж. С. Шаладонова
 
Том 65, № 4 (2020) Літаратурны канон у паэтычнай спадчыне Максіма Багдановіча: генеалогія, рэцэпцыя, семіёзіс Аннотация   PDF (Bel)
В. А. Максимович
 
Том 65, № 4 (2020) Катэгорыя прасторы ў гуманітарным дыскурсе Аннотация   PDF (Rus)
Ж. С. Шаладонова
 
Том 65, № 3 (2020) Міфалогія прадметнага свету ў творах Максіма Гарэцкага Аннотация   PDF (Bel)
Л. П. Лесько
 
Том 65, № 2 (2020) Стратэгія Адама Міцкевіча пры перакладзе санетаў Франчэска Петраркі Аннотация   PDF (Bel)
С. Л. Мінскевіч
 
Том 65, № 1 (2020) Спецыфіка мастацкага пазнання ў сучаснай беларускай філасофскай лірыцы Аннотация   PDF (Bel)
А. А. Бараноўскі
 
Том 64, № 4 (2019) Паэтычная парадыгма ХІХ стагоддзя і метрычны рэпертуар вершаваных твораў Янкі Лучыны Аннотация   PDF (Bel)
В. В. Круглова
 
Том 64, № 3 (2019) Интерпретация мифа об Орфее и Эвридике в поэме Дино Буццати “Poema a fumetti” Аннотация   PDF (Rus)
Е. В. Чеснокова
 
Том 64, № 2 (2019) Вывучэнне рамана: гісторыя і сучаснасць Аннотация   PDF (Rus)
Г. В. Навасельцава
 
Том 64, № 1 (2019) Эмоцыя і пачуццё як паняцці літаратурнага аналізу паэтычнага твора Аннотация   PDF (Bel)
С. У. Калядка
 
Том 63, № 4 (2018) Здабыткі літаратуразнаўчай навукі, тэксталогіі і крытыкі Аннотация   PDF (Bel)
І. В. Саверчанка
 
Том 63, № 3 (2018) СЮЖЭТ, ФАБУЛА, КАМПАЗІЦЫЯ Ў ЭМАТЫЎНЫМ ТЭКСЦЕ ПАЭЗІІ Аннотация   PDF (Bel)
С. У. Калядка
 
Том 63, № 2 (2018) МАСТАЦКАЯ АНТРАПАЛОГІЯ Ў БЕЛАРУСКАЙ ПРОЗЕ ПЕРШАЙ ТРЭЦІ ХХ СТАГОДДЗЯ: ВОБРАЗЫ І ПАНЯЦЦІ Аннотация   PDF (Bel)
А. І. Белая
 
Том 63, № 2 (2018) НОВЫ НАПРАМАК У БЕЛАРУСКІМ ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВЕ Аннотация   PDF (Bel)
М. У. Мікуліч
 
Том 63, № 1 (2018) «КАНЦЭПЦЫЯ ЧАЛАВЕКА» Ў МАСТАЦКА-ЭСТЭТЫЧНАЙ ПРАСТОРЫ БЕЛАРУСКАЙ АПОВЕСЦІ ХХ СТАГОДДЗЯ Аннотация   PDF (Rus)
I. М. Шаладонаў
 
№ 4 (2017) ПАЭЗІЯ ЗАХОДНЯЙ БЕЛАРУСІ: НЯВЫВУЧАНЫЯ СТАРОНКІ Аннотация   PDF (Bel)
Н. В. Микулич
 
№ 2 (2017) ГЕРМЕНЕЎТЫКА ЖАНРУ ФІЛАСОФСКАЙ ЛІРЫКІ Аннотация   PDF (Rus)
А. С. Панфілава
 
№ 2 (2017) МІФАЛАГІЧНЫ ЎРБАНІЗМ ЯНА БАРШЧЭЎСКАГА Аннотация   PDF (Rus)
Л. П. Леська
 
№ 3 (2017) ПРАРОК АДРАДЖЭННЯ (Да 135-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы) Аннотация   PDF (Rus)
У. В. Гніламедаў, М. У. Мікуліч
 
№ 3 (2017) ЯКУБ КОЛАС: НАЦЫЯНАЛЬНАЯ КЛАСІКА Ў БЕЛАРУСКАЙ І СУСВЕТНАЙ ЛІТАРАТУРЫ (Да 135-годдзя з дня нараджэння Якуба Коласа) Аннотация   PDF (Rus)
М. А. Тычына
 
№ 1 (2017) ГЕНЕЗІС БЕЛАРУСКАЙ АПОВЕСЦІ ХХ СТАГОДДЗЯ Аннотация   PDF (Rus)
I. М. Шаладонаў
 
№ 1 (2017) ФЕНОМЕН ЛІТАРАТУРЫ НОН-ФІКШН: АСПЕКТЫ ТЭОРЫІ І ВЕРЫФІКАЦЫІ Аннотация   PDF (Rus)
Г. Ю. Новік
 
№ 4 (2016) ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ВЕЧЕРНИХ ГАЗЕТ БЕЛАРУСИ Аннотация   PDF (Rus)
В. Л. Герцев
 
№ 4 (2016) ТЕОРИЯ ЧИСТОГО ИСКУССТВА В ВОСПРИЯТИИ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ КОНЦА 1980-х гг. Аннотация   PDF (Rus)
Т. В. Данилович
 
№ 3 (2016) САЦЫЯЛОГІЯ ЛІТАРАТУРЫ Ў БЕЛАРУСКІМ ДЫСКУРСЕ ПАЧАТКУ ХХІ СТАГОДДЗЯ: СТАН І ПЕРСПЕКТЫВЫ РАЗВІЦЦЯ Аннотация   PDF (Rus)
І. Л. ШАЎЛЯКОВА-БАРЗЕНКА
 
№ 3 (2016) СУЧАСНАЯ БЕЛАРУСКАЯ ЖУРНАЛІСТЫКА І ПРАБЛЕМА КАНЦЭПТУАЛЬНА -ТЭРМІНАЛАГІЧНЫХ НАВАЦЫЙ Аннотация   PDF (Rus)
Т. У. ПАДАЛЯК
 
№ 3 (2016) Мастацкая рэлевантнасць эпізоду ў перакладах рамана Івана Шамякіна «Сэрца на далоні» Аннотация   PDF (Rus)
Н. В. ЯКАВЕНКА
 
№ 2 (2016) ЭМОЦЫЯ Ў ПАЭТЫЧНЫМ ТЭКСЦЕ: ПЛАНЫ ЗМЕСТУ І ВЫРАЖЭННЯ Аннотация   PDF (Bel)
С. У. Калядка
 
№ 2 (2016) АГУЛЬНЫЯ ТЭНДЭНЦЫІ Ў БЕЛАРУСКАЙ ГУМАРЫСТЫЧНАЙ ПАЭЗІІ ХІХ СТАГОДДЗЯ Аннотация   PDF (Rus)
А. У. Нанас
 
№ 1 (2015) Литературная деятельность Франциска Скорины в системе развития переводной письменности Беларуси XV - начала XVI века Аннотация   PDF (Rus)
С. Л. Гаранин
 
№ 1 (2015) Художественный перевод в условиях белорусско-русского билингвизма Аннотация   PDF (Rus)
Н. В. Яковенко
 
№ 1 (2016) Мастацкі пераклад з блізкароднасных моў у святле рэцэптыўнай эстэтыкі Аннотация   PDF (Rus)
Н. В. Яковенко
 
№ 1 (2016) Литературное наследие Коттона Мэзера Аннотация   PDF (Rus)
А. Л. Церковский
 
№ 2 (2015) Литературный символизм в русле рецептивной эстетики Аннотация   PDF (Rus)
Т. Б. Матюхина
 
№ 2 (2015) Художественная рецепция событий восстания 1830-1831 гг. в романе А. Накваски «Литовский повстанец» Аннотация   PDF (Rus)
А. А. Гладкова
 
№ 4 (2015) Концепция чистого искусства в осмыслении Эллиса и представителей русской эстетической критики середины ХІХ века Аннотация   PDF (Rus)
Т. В. Данилович
 
1 - 50 из 59 результатов 1 2 > >>